Gemeente Bergen vindt het belangrijk dat inwoners, verenigingen en stichtingen en andere belangstellenden kennis kunnen nemen van verstrekte subsidies. In de lijst die u hieronder kunt downloaden, vindt u de door de gemeente verstrekte subsidies van 2022.

Het subsidieregister wordt gevuld vanuit de subsidieregelingen die binnen het sociaal domein gehanteerd worden. Dit zijn met name subsidies op het terrein van welzijn, cultuur en sport. In de kolommen leest u: wie de subsidie heeft ontvangen, het bedrag, het doel waarvoor deze is verstrekt en de soort subsidie.

De genoemde bedragen kunnen afwijken van de bedragen die de ontvangers uiteindelijk krijgen, als het de verleende bedragen betreft, die op een later tijdstip vastgesteld worden.

Het gaat om subsidieverstrekkingen voor het lopende kalenderjaar. Het register is een momentopname. In de loop van het kalenderjaar worden aanvragen ingediend. Daarom actualiseren wij de gegevens aan het eind van elk kwartaal.