Subsidies

Subsidies

Verenigingen, stichtingen en (vrijwilligers)organisaties in de gemeente Bergen kunnen subsidie aanvragen. Dit is een financiële bijdrage van de gemeente aan de activiteiten van de organisatie. Op deze pagina leest u meer over het aanvragen van subsidie en de voorwaarden.

 

Wat moet ik doen?

U krijgt structureel subsidie

Krijgt uw vereniging of organisatie ieder jaar subsidie? Dan hoeft u niet elk jaar een nieuwe aanvraag te doen. Uw aanvraag geldt voor 5 jaar. Heeft u bijvoorbeeld in 2023 subsidie aangevraagd? Dan hoeft u pas in 2028 weer een aanvraag in te dienen.

Wel levert u ieder jaar vóór 1 april een jaarverslag aan bij de gemeente. De gemeente bekijkt in het jaarverslag of er zaken zijn veranderd. Op basis daarvan bepaalt de gemeente of en hoeveel subsidie u het volgende jaar krijgt.

U krijgt nog geen (structurele) subsidie

Vraagt u voor het eerst subsidie aan voor uw vereniging of organisatie? Of wilt u een incidentele (eenmalige) subsidie aanvragen, bijvoorbeeld voor een evenement? Dit kan zowel digitaal als schriftelijk.

 • Digitaal

 1. Klik op onderstaande button;
 2. Vul het formulier digitaal in;
 3. Voeg de benodigde documenten toe;
 4. Verstuur het formulier, inclusief benodigde documenten, digitaal.

Vraag subsidie digitaal aan

 • Schriftelijk

 1. Download het aanvraagformulier hieronder of haal het op in het gemeentehuis;
 2. Vul de PDF digitaal in, of print het formulier uit en vul het met de hand in;
 3. Voeg de benodigde documenten toe;
 4. Stuur het ingevulde formulier en de benodigde documenten digitaal naar info@bergen.nl, of per post naar Postbus 140, 5854 ZJ Nieuw Bergen L. U kunt het formulier en de documenten ook inleveren bij het gemeentehuis.

Download het aanvraagformulier

Welke documenten voeg ik toe aan de aanvraag?

Vergeet niet om de benodigde documenten toe te voegen aan uw aanvraag. Kijk in de subsidieregeling om welke documenten het gaat. U vindt de subsidieregelingen onderaan deze pagina. Incidentele subsidies vallen onder de subsidieregeling Sociale Cohesie.

Wanneer vraag ik subsidie aan?

Structurele subsidie (subsidie die u ieder jaar ontvangt) vraagt u aan vóór 1 oktober. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u vanaf het volgende jaar subsidie. Uw aanvraag geldt voor 5 jaar.

Incidentele subsidie (subsidie die u éénmalig ontvangt) vraagt u aan uiterlijk 8 weken vóór de start van de activiteiten. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u de subsidie binnen 8 weken.

U gaat uw subsidie verantwoorden

Verenigingen en organisaties die ieder jaar subsidie ontvangen, leveren elk jaar vóór 1 april een verantwoording aan bij de gemeente. De verantwoording bestaat uit een jaarverslag met ledenaantallen (wanneer van toepassing) en een financieel verslag, met daarin de jaarrekening van het voorgaande jaar en de begroting voor het huidige jaar.

Waarom lever ik een jaarverslag aan?

Door de verantwoording krijgt de gemeente meer zicht in hoe het met de verenigingen en organisaties gaat en wat het effect van de subsidie is. Daarnaast bepaalt de gemeente op basis van de verantwoording of en hoeveel subsidie de vereniging of organisatie het volgende subsidiejaar krijgt.

Let op:

Levert u geen verantwoording aan, of blijkt uit de verantwoording dat u niet (langer) voldoet aan de voorwaarden? Dan besluiten burgemeester en wethouders om de subsidie te beëindigen of met terugwerkende kracht in te trekken, met ingang van het laatste moment waarop is aangetoond dat u recht had op de subsidie.

Hoe lever ik de verantwoording aan?

U kunt het jaarverslag, inclusief financieel jaarverslag, aanleveren:

 • Digitaal via dit formulier;
 • Per mail naar info@bergen.nl;
 • Per post naar Postbus 140, 5854 ZJ Nieuw Bergen L;
 • Inleveren bij het gemeentehuis.

Kaders voor jaarverslag en financieel verslag

Voor de verenigingen en organisaties die dit willen, heeft de gemeente een vrijblijvend kader opgesteld voor het jaarverslag en het financieel jaarverslag. U downloadt de kaders hieronder. De documenten helpen u op weg bij het opstellen van een jaarverslag of financieel jaarverslag en zorgen ervoor dat u alle benodigde informatie bij de gemeente aanlevert. Het gebruik van deze documenten is niet verplicht; u kunt ook uw eigen jaarverslag en financieel jaarverslag aanleveren voor de verantwoording van de subsidie.

 • Kader voor jaarverslag (volgt)
 • Kader voor financieel jaarverslag (volgt)

Verantwoording in 2024

Omdat de werkwijze zowel voor de gemeente als voor de verenigingen en organisaties nieuw is, wordt soepel omgegaan met de peildatum van 1 april. Als de verantwoording over 2023 niet vóór 1 april 2024 binnen is, is dat voor deze keer niet erg.

Let op: subsidie voor 2024

Op 7 november 2023 heeft de gemeenteraad het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. In het subsidiebeleid staan de afspraken van Gemeente Bergen over subsidies. Bijvoorbeeld de voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om subsidie te krijgen en hoeveel subsidie de organisatie dan ontvangt. Wilt u weten wat er is veranderd in het nieuwe subsidiebeleid?

Lees het hier

 

Aanvullende informatie

Subsidieverordening en subsidieregelingen

Een vereniging of organisatie moet voldoen aan bepaalde regels om subsidie te krijgen. Dit staat beschreven in de algemene subsidieverordening gemeente Bergen (L) 2024 en in de subsidieregelingen. Hierin leest u welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is.

Bekijk de subsidieverordening

Subsidieregeling Kunst en Cultuur

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Muziekgezelschappen
 • Harmonie en fanfare
 • Zangkoren
 • Blokfluiters
 • Toneelgezelschappen
 • Gemeentelijk muziektoernooi
 • Gemeentelijk korenconcert
 • Dans en ballet

De activiteiten moeten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Bergen (L). Met deze subsidie wil de gemeente stimuleren dat zoveel mogelijk mensen uit de gemeente (een vorm van) kunst en cultuur kunnen beoefenen. 

Hoe hoog is de subsidie?

 • De subsidie voor muziekgezelschappen, harmonie en fanfare is € 55,- per lid;
 • De subsidie voor zangkoren, blokfluiters, toneelgezelschappen, dans en ballet is € 55,- per lid jonger dan 19 en ouder dan 65 jaar;
 • Voor een gemeentelijk muziektoernooi geldt een subsidie van € 1.250,-;
 • Voor een gemeentelijk korenconcert geldt een subsidie van € 500,-.

Deze bedragen wordt ieder jaar geïndexeerd.

Bij het aantal leden wordt alleen uitgegaan van de leden die in de gemeente Bergen (L) wonen en ingeschreven staan. Een uitzondering zijn studenten die lid zijn, maar vanwege hun studie in een andere gemeente wonen/ingeschreven staan.

Wat levert u aan?

 • De statuten of een exemplaar van de oprichtingsakte
 • Het inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar (als het gaat om een bestaande vereniging of organisatie)
 • De ledenaantallen

Kunt u één van de gevraagde documenten niet aanleveren? Neem dan contact op met de gemeente.

Ledenaantallen

Voor zangkoren, blokfluiters, toneelgezelschappen, dans en ballet geldt:

 • Het aantal spelende en contributie betalende leden jonger dan 19 jaar
 • Het aantal spelende en contributie betalende leden ouder dan 65 jaar
 • Gebaseerd op het laatst bekende ledenaantal voorafgaand aan het subsidiejaar
 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum

Voor muziekgezelschappen, harmonie en fanfare geldt:

 • Het aantal spelende en contributie betalende leden
 • Gebaseerd op het laatst bekende ledenaantal voorafgaand aan het subsidiejaar
 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en instrument dat wordt bespeeld. Van uitwonende studenten vermeldt u het adres van de ouders

Vanwege de privacy van uw leden vragen we u ons echt alleen de gevraagde informatie te geven.

Hoe lang duurt het?

U vraagt de subsidie aan vóór 1 oktober. De gemeente toetst of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden in de subsidieregeling. Uiterlijk 1 januari ontvangt u een beschikking. Hierin staat of u subsidie krijgt, hoeveel subsidie u ontvangt en wat u daarvoor moet doen (verantwoording). U ontvangt de subsidie in het begin van het subsidiejaar.

Uw aanvraag geldt voor 5 jaar. Dit betekent dat als uw aanvraag wordt goedgekeurd, u pas over 5 jaar opnieuw een aanvraag hoeft in te dienen.

Hoe verantwoordt u de subsidie?

U geeft ieder jaar vóór 1 april een verantwoording over het vorige subsidiejaar. U levert hiervoor een jaarverslag en financieel jaarverslag aan bij de gemeente. Kijk voor meer informatie onder het kopje “U gaat uw subsidie verantwoorden” bovenaan deze pagina.

Meer informatie

Bekijk de subsidieregeling

Subsidieregeling Sociale Cohesie

Structureel of incidenteel?

Onder de subsidieregeling Sociale Cohesie vallen zowel structurele als incidentele subsidies. Een structurele subsidie is een bijdrage die de vereniging of organisatie ieder jaar krijgt. Een incidentele subsidie is een éénmalige bijdrage, bijvoorbeeld voor een evenement.

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Adviesraden voor inwoners
 • KBO’s en andere belangengroeperingen
 • Jeugd- en jongerenorganisaties
 • Organisaties achter jeugdcarnaval, kindervakantiewerk, Sint Maarten en Sinterklaas
 • Overige organisaties die activiteiten organiseren met een maatschappelijk doel

De activiteiten moeten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Bergen (L). Met deze subsidie wil de gemeente bijdragen aan niet-commerciële organisaties en activiteiten die de leefbaarheid in de dorpen versterken, eenzaamheid tegengaan, de zelfredzaamheid of gezondheid van inwoners bevorderen, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen, inzetten op duurzaamheid, de economische structuur van de gemeente verbeteren en/of de gemeente positieve naamsbekendheid geven. 

De voorwaarden voor structurele en incidentele subsidies zijn anders. Bekijk de voorwaarden in de subsidieregeling Sociale Cohesie. 

Hoe hoog is de subsidie?

Voor de structurele subsidie gelden de volgende bedragen:

 • Voor adviesraden van inwoners geldt een vaste subsidie van € 1.600,- per jaar;
 • Voor bonden van ouderen geldt een basisbedrag van € 500,- per jaar, aangevuld met € 10,- per lid per jaar;
 • Voor educatieve activiteiten geldt een vaste subsidie van € 500,- per jaar;
 • Voor Kindervakantiewerk geldt een basisbedrag van € 500,- per jaar, aangevuld met € 4,- per deelnemende inwoner per jaar;
 • Voor andere jeugd- en jongerenorganisaties geldt een subsidie van € 40,- per lid, met een minimum van € 750,- per jaar;
 • Voor de organisatie van volksfeesten voor de jeugd, waaronder Koningsdag, Sint Maarten, Sinterklaas en Jeugdcarnaval, geldt een vaste subsidie van € 500,- per jaar;
 • Voor overige aanvragers geldt een vaste subsidie van € 1.300,- per jaar.

De bedragen worden ieder jaar geïndexeerd.

Voor meer informatie over de hoogte van incidentele subsidies, bekijk de subsidieregeling Sociale Cohesie.

Wat levert u aan?

 • De statuten of een exemplaar van de oprichtingsakte
 • Het inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar (als het gaat om een bestaande vereniging of organisatie)
 • De ledenaantallen of een schriftelijke toelichting

Kunt u één van de gevraagde documenten niet aanleveren? Neem dan contact op met de gemeente.

Ledenaantallen of schriftelijke toelichting

Adviesraden, KBO’s en andere belangengroeperingen, en jeugd- en jongerenorganisaties met leden leveren de volgende ledenaantallen aan:

 • Het aantal leden jonger dan 19 jaar
 • Het aantal leden ouder dan 65 jaar
 • Gebaseerd op het laatst bekende ledenaantal voorafgaand aan het subsidiejaar
 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum

Jeugd- en jongerenorganisaties met deelnemers, zoals kindervakantiewerk, leveren de volgende ledenaantallen aan:

 • Het aantal deelnemers aan uw activiteit(en) in het subsidiejaar
 • Alleen kinderen van de basisschool die wonen in de gemeente Bergen (L)
 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en schoolgroep

Overige organisaties, jeugd- en jongerenorganisaties die worden gesubsidieerd op basis van activiteiten en incidentele aanvragers leveren een schriftelijke toelichting aan:

 • Welke activiteiten gaat u in het subsidiejaar organiseren?
 • Voor welke doelgroep organiseert u de activiteiten?
 • Wat is de (financiële) bijdrage van de deelnemers?
 • Wanneer vinden de activiteiten plaats?
 • Wat zijn uw begroting en dekkingsplan voor de kosten van de activiteiten? In het dekkingsplan staat welke andere subsidies en vergoedingen u heeft aangevraagd voor de activiteiten en de stand van zaken van deze aanvragen.

Vanwege de privacy van uw leden/deelnemers vragen we u ons echt alleen de gevraagde informatie te geven.

Hoe lang duurt het?

De structurele subsidie vraagt u aan vóór 1 oktober. De gemeente toetst of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden in de subsidieregeling. Uiterlijk 1 januari ontvangt u een beschikking. Hierin staat of u subsidie krijgt, hoeveel subsidie u ontvangt en wat u daarvoor moet doen (verantwoording). U ontvangt de subsidie in het begin van het subsidiejaar. Uw aanvraag geldt voor 5 jaar.

De incidentele subsidie vraagt u aan uiterlijk 8 weken vóór de start van de activiteiten. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u de subsidie binnen 8 weken.

Hoe verantwoordt u de subsidie?

Voor de structurele subsidie geeft u ieder jaar vóór 1 april een verantwoording over het vorige subsidiejaar. U levert hiervoor een jaarverslag en financieel jaarverslag aan bij de gemeente. Kijk voor meer informatie onder het kopje “U gaat uw subsidie verantwoorden” bovenaan deze pagina.

Voor de incidentele subsidie is verantwoording niet altijd nodig. In de beschikking staat of en hoe u de subsidie moet verantwoorden.

Meer informatie

Bekijk de subsidieregeling

Subsidieregeling Sport

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Sportverenigingen (binnensport)
 • Sportverenigingen (buitensport)
 • Sportverenigingen die geen gebruik maken van een gemeentelijke sportaccommodatie

De activiteiten moeten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Bergen (L). Met deze subsidie wil de gemeente bijdragen aan initiatieven die inwoners via sport en bewegen ondersteunen bij een gezonde leefstijl. Er wordt alleen subsidie gegeven aan sporten die erkend zijn door een landelijke sportbond.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie voor sportverenigingen is € 55,- per lid jonger dan 19 en ouder dan 65 jaar. Dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd. Bij het aantal leden wordt alleen uitgegaan van de leden die in de gemeente Bergen (L) wonen en ingeschreven staan.

Wat levert u aan?

 • De statuten of een exemplaar van de oprichtingsakte
 • Het inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel
 • Het inschrijvingsbewijs van een landelijke sportbond of -koepel die werkt onder toezicht van NOC*NSF
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar (als het gaat om een bestaande vereniging of organisatie)
 • De ledenaantallen

Kunt u één van de gevraagde documenten niet aanleveren? Neem dan contact op met de gemeente.

Ledenaantallen

Voor alle sportverenigingen geldt:

 • Het aantal spelende leden jonger dan 19 jaar
 • Het aantal spelende leden ouder dan 65 jaar
 • Gebaseerd op het laatst bekende ledenaantal voorafgaand aan het subsidiejaar
 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum

Vanwege de privacy van uw leden vragen we u ons echt alleen de gevraagde informatie te geven.

Hoe lang duurt het?

U vraagt de subsidie aan vóór 1 oktober. De gemeente toetst of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden in de subsidieregeling. Uiterlijk 1 januari ontvangt u een beschikking. Hierin staat of u subsidie krijgt, hoeveel subsidie u ontvangt en wat u daarvoor moet doen (verantwoording). U ontvangt de subsidie in het begin van het subsidiejaar.

Uw aanvraag geldt voor 5 jaar. Dit betekent dat als uw aanvraag wordt goedgekeurd, u pas over 5 jaar opnieuw een aanvraag hoeft in te dienen.

Hoe verantwoordt u de subsidie?

U geeft ieder jaar vóór 1 april een verantwoording over het vorige subsidiejaar. U levert hiervoor een jaarverslag en financieel jaarverslag aan bij de gemeente. Kijk voor meer informatie onder het kopje “U gaat uw subsidie verantwoorden” bovenaan deze pagina.

Meer informatie

Bekijk de subsidieregeling

Subsidieregister

In het subsidieregister staan de subsidies die Gemeente Bergen op dit moment voor 2024 heeft verleend. U leest wie de subsidie ontvangt, hoe hoog het bedrag is, waarom de subsidie is verstrekt en om welke subsidieregeling het gaat. Zo is het voor iedereen inzichtelijk welke maatschappelijke subsidies worden verstrekt voor welke activiteiten.

Nog niet alle subsidies die in het subsidieregister staan, zijn op dit moment vastgesteld. Daarom worden in het subsidieregister de voorlopig toegekende subsidiebedragen vermeld, en niet de definitieve subsidiebedragen. De bedragen kunnen dan ook afwijken van de bedragen die de vereniging of organisatie uiteindelijk krijgt.

Download het subsidieregister