Wat is het?

Een gemeentelijke subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente aan de activiteiten van een vereniging of organisatie. Een subsidie is altijd aanvullend op eigen inkomsten, zoals contributie of lidmaatschapsgeld. De activiteiten van de organisatie moeten een maatschappelijk doel hebben.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet een vereniging of organisatie voldoen aan bepaalde regels. In de subsidieregelingen staan de activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is.

Let op: dit voorjaar is het subsidiebeleid 2024 vastgesteld. Dit betekent dat de subsidieregelingen volgend jaar gaan veranderen. De subsidieregelingen zijn op dit moment nog niet klaar. Daarom staan onderstaande subsidieregelingen nog op de website. Meer informatie volgt.

Subsidieregeling Amateurkunst

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Muziekgezelschappen
 • Gemeentelijk muziektoernooi
 • Gemeentelijk korenconcert
 • Zangkoren, blokfluiters en toneelgezelschappen
 • Dans en ballet (waaronder majorettes)

Voor alle categorieën geldt dat de activiteiten gericht moeten zijn op inwoners van de gemeente Bergen (L).

Wat levert u aan?

Amateurkunstverenigingen in de categorieën zang, blokfluit, toneel, dans en ballet dienen de volgende ledenlijsten in:

 • Het aantal leden van 4 tot 19 jaar op 1 september van het lopende jaar (naam, adres, woonplaats, geboortedatum);
 • Het aantal leden vanaf 65 jaar op 1 september van het lopende jaar (naam, adres, woonplaats, geboortedatum);
 • Alleen (jeugd)leden die in de gemeente Bergen (L) wonen, komen in aanmerking voor subsidie.

Harmonieën, fanfares en drumbands dienen de volgende ledenlijst in:

 • Alle contributie betalende leden (naam, adres, woonplaats, geboortedatum en instrument dat bespeeld wordt). Van uitwonende studenten vermeldt u het adres van de ouders.

Vanwege de privacy van uw leden verzoeken wij u ons alleen de gevraagde informatie te verstrekken.

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan?

Dan levert u naast het aanvraagformulier en de gevraagde ledenlijst ook aan:

 • De statuten of een exemplaar van de oprichtingsakte;
 • Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel, en;
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar, als het een reeds bestaande vereniging betreft.

Neem met ons contact op als u één van de documenten niet kunt aanleveren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze subsidie in de subsidieregeling Amateurkunst Bergen (L), onderaan deze pagina.

Subsidieregeling Belangengroeperingen

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Dorpsraden
 • Bonden van Ouderen
 • Seniorenraad
 • Alzheimercafé

Voor alle categorieën geldt de activiteiten gericht moeten zijn op de inwoners van de gemeente Bergen (L).

Wat levert u aan?

Voeg bij uw aanvraag een overzicht van de activiteiten die u het volgend jaar organiseert. Geef hierbij aan:

 • Welke activiteiten u het volgend jaar van plan bent te organiseren;
 • Voor welke doelgroep u deze activiteiten organiseert;
 • Wat de (financiële) bijdrage van de deelnemers is;
 • Wanneer de geplande activiteiten het volgend jaar plaatsvinden.

Belangengroeperingen met leden dienen de volgende ledenlijsten in:

 • Het aantal leden vanaf 65 jaar op 1 september van het lopende jaar (naam, adres, woonplaats, geboortedatum);
 • Alleen leden die in de gemeente Bergen (L) wonen, komen in aanmerking voor subsidie.

Vanwege de privacy van uw leden verzoeken wij u ons alleen de gevraagde informatie te verstrekken.

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan?

Dan levert u naast het aanvraagformulier en de gevraagde ledenlijst ook aan:

 • De statuten of een exemplaar van de oprichtingsakte;
 • Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel, en;
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar, als het een reeds bestaande vereniging betreft.

Neem met ons contact op als u één van de documenten niet kunt aanleveren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze subsidie in de subsidieregeling Belangengroeperingen Bergen (L), onderaan deze pagina.

Subsidieregeling Jeugd en Jongeren

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Jeugd- en jongerenorganisaties met leden
 • Jeugd- en jongerenorganisaties zonder leden
 • Sport- of jeugdorganisaties zonder leden gericht op het organiseren van jaarlijkse kern overstijgende activiteiten
 • Kindervakantiewerkorganisaties
 • Verenigingen/stichtingen die volksfeesten voor jeugd organiseren

Voor alle categorieën geldt dat de activiteiten gericht moeten zijn op de inwoners van de gemeente Bergen (L).

Wat levert u aan?

Jeugd- en jongerenorganisaties met leden dienen de volgende ledenlijsten in:

 • Het aantal leden van 4 tot 19 jaar op 1 september van het lopende jaar (naam, adres, woonplaats, geboortedatum);
 • Alleen (jeugd)leden die in de gemeente Bergen (L) wonen, komen in aanmerking voor subsidie.

Jeugd- en jongerenorganisaties met deelnemers (kindervakantiewerk) dienen de volgende lijsten in:

 • Alle deelnemers aan uw activiteit(en) in het lopende jaar;
 • Alleen kinderen van de basisschool die in de gemeente Bergen (L) wonen, komen in aanmerking voor subsidie.

Vanwege de privacy van uw leden/deelnemers verzoeken wij u ons alleen de gevraagde informatie te verstrekken.

Jeugd- en jongerenorganisaties die gesubsidieerd worden op basis van activiteiten:

 • Een overzicht van de activiteiten die u het volgend jaar organiseert. Hierop geeft u aan:
  • Welke activiteiten u het volgend jaar van plan bent te organiseren;
  • Voor welke doelgroep u deze activiteiten organiseert;
  • Wat de (financiële) bijdrage van de deelnemers is;
  • Wanneer de geplande activiteiten het volgend jaar plaatsvinden.

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan?

Dan levert u naast het aanvraagformulier en de gevraagde ledenlijst ook aan:

 • De statuten of een exemplaar van de oprichtingsakte;
 • Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel, en;
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar, als het een reeds bestaande vereniging betreft.

Neem met ons contact op als u één van de documenten niet kunt aanleveren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze subsidie in de subsidieregeling Jeugd en Jongeren Bergen (L), onderaan deze pagina.

Subsidieregeling Sport

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Binnensportverenigingen
 • Buitensportverenigingen
 • Verenigingen van sporten die geen gebruik maken van een gemeentelijke sportaccommodatie

Voor alle categorieën geldt dat de activiteiten gericht moeten zijn op de inwoners van de gemeente Bergen (L).

Wat levert u aan?

U dient de volgende ledenlijsten in:

 • Het aantal leden van 4 tot 19 jaar op 1 september van het lopende jaar (naam, adres, woonplaats, geboortedatum);
 • Het aantal leden vanaf 65 jaar op 1 september van het lopende jaar (naam, adres, woonplaats, geboortedatum);
 • Alleen (jeugd)leden die in de gemeente Bergen (L) wonen, komen in aanmerking voor subsidie;
 • Alleen leden die actief de sport beoefenen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, komen in aanmerking voor subsidie.

Vanwege de privacy van uw leden verzoeken wij u ons alleen de gevraagde informatie te verstrekken.

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan?

Dan levert u naast het aanvraagformulier en de gevraagde ledenlijst ook aan:

 • De statuten of een exemplaar van de oprichtingsakte;
 • Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel;
 • Bewijs van inschrijving van een landelijke sportbond of -koepel die werkt onder auspiciën van NOC*NSF, en;
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar, als het een reeds bestaande vereniging betreft.

Neem met ons contact op als u één van de documenten niet kunt aanleveren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze subsidie in de subsidieregeling Sport Bergen (L), onderaan deze pagina.

Subsidieregeling Overige organisaties

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Organisaties voor voorliggende zorgvoorzieningen
 • Verenigingen voor sociale en recreatieve activiteiten voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Organisaties die educatieve activiteiten verzorgen
 • Comité Polen Miloslaw

Voor alle categorieën geldt dat de activiteiten gericht moeten zijn op de inwoners van de gemeente Bergen (L).

Wat levert u aan?

Voeg bij uw aanvraag een overzicht van de activiteiten die u het volgend jaar organiseert. Geef hierbij aan:

 • Welke activiteiten u het volgend jaar van plan bent te organiseren;
 • Voor welke doelgroep u deze activiteiten organiseert;
 • Wat de (financiële) bijdrage van de deelnemers is;
 • Wanneer de geplande activiteiten het volgend jaar plaatsvinden.

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan?

Dan levert u naast het aanvraagformulier en de gevraagde ledenlijst ook aan:

 • De statuten of een exemplaar van de oprichtingsakte;
 • Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel, en;
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar, als het een reeds bestaande vereniging betreft.

Neem met ons contact op als u één van de documenten niet kunt aanleveren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze subsidie in de subsidieregeling Overige organisaties Bergen (L), onderaan deze pagina.

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Dit kan:

 • Via de mail:
  • Download het juiste aanvraagformulier hieronder;
  • Vul de PDF in op uw computer, laptop of tablet;
  • Sla de PDF op;
  • Stuur het ingevulde formulier naar info@bergen.nl.
 • Schriftelijk:
  • Download het juiste aanvraagformulier hieronder en print het uit, of haal het aanvraagformulier op bij de balie in het gemeentehuis;
  • Vul het aanvraagformulier in;
  • Lever het ingevulde formulier weer in bij het gemeentehuis of stuur het op naar Postbus 140, 5854 ZJ Nieuw Bergen L.

Vraagt u subsidie aan voor het kalenderjaar 2024? Zorg er dan voor dat uw aanvraag vóór 1 oktober 2023 bij de gemeente binnen is.

Let op: dit voorjaar is het subsidiebeleid 2024 vastgesteld. Dit betekent dat de procedure rondom het aanvragen van subsidie gaat veranderen. Maar op dit moment zijn we nog niet zover. Om verenigingen tegemoet te komen, worden aanvragen voor subsidie, die tussen 1 oktober en 31 december 2023 worden ingediend, toch in behandeling genomen. 

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie of het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl.

Let op: dit voorjaar is het subsidiebeleid 2024 vastgesteld. Onderdeel van het nieuwe subsidiebeleid is het versimpelen van de aanvraagformulieren. Zodat u gemakkelijker en sneller subsidie kunt aanvragen bij de gemeente. De nieuwe aanvraagformulieren zijn nog niet klaar; hier wordt de komende tijd aan gewerkt. Tot die tijd gebruiken we nog de "oude" aanvraagformulieren.

  Aanvullende informatie

  Subsidie vaststellen

  Ontvangt uw vereniging subsidie op basis van gerealiseerde activiteiten? Dan moet u uw subsidie laten vaststellen. U krijgt bij uw beschikking een vaststellingsformulier toegestuurd. Hierin staat onder andere welke informatie u moet aanleveren, bijvoorbeeld een jaarverslag en/of jaarrekening.

  Het vaststellingsformulier voor uw subsidie van het afgelopen jaar dient u vóór 1 maart in.

  Subsidie verantwoorden

  • Subsidie verstrekt op basis van leden/deelnemers en vaste bedragen: de gemeente kan achteraf, steekproefsgewijs, een inhoudelijke en financiële controle uitvoeren.
  • Subsidie verstrekt op basis van activiteiten: u toont met een inhoudelijk verslag aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
  • Subsidies die voor het eerst worden aangevraagd: u legt een inhoudelijke en financiële verantwoording af.

  Lees meer

  • Subsidieregister

   In het subsidieregister staan de subsidies die de gemeente in dat jaar heeft verstrekt.