De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Bergen en is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert de uitvoering daarvan.

De gemeenteraad benoemt de wethouders. De wethouders zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Wethouders en burgemeester vormen samen het college.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad besluit

De gemeenteraad bepaalt het gemeentelijk beleid en neemt de belangrijkste beslissingen. Bijvoorbeeld over het vaststellen van de begroting en de gemeentelijke wetten (verordeningen).

De gemeenteraad stelt randvoorwaarden, ook wel kaders, vast. Bij het nemen van een besluit bekijkt de gemeenteraad of het voorstel voldoet aan deze kaders. De gemeenteraad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen (amendement).

De gemeenteraad kan ook een motie aannemen. Dit is een dwingend verzoek aan het college om iets te onderzoeken of uit te voeren. Bovendien kan de raad zelf een voorstel doen (initiatiefrecht).

De gemeenteraad controleert

De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders het gemeentelijk beleid goed uitvoeren en of ze de afgesproken doelen behalen. De raad heeft hiervoor het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek.

Daarnaast controleert de gemeenteraad of de belangen van de gemeente Bergen goed worden behartigd in gemeenschappelijke regelingen. Via rapportages en het stellen van vragen wordt de raad geïnformeerd. Soms worden raadsleden benoemd die een bepaalde regeling intensief volgen en hierover contact onderhouden met andere raadsleden.

Gemeenteraadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert zo’n negen keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen neemt de raad officiële besluiten. De burgemeester is de onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraadsvergaderingen. Daarnaast zijn er voorbereidende vergaderingen (commissievergaderingen) en informatieve bijeenkomsten.

De vergaderagenda van de raads- en commissievergaderingen vindt u op Notubiz. In de vergaderagenda staan de vergaderdata, de agenda’s en de bijbehorende stukken. U kunt de vergaderingen bijwonen als publiek, tenzij anders vermeld. Daarnaast kunt u de vergaderingen live volgen. Eerdere vergaderingen kunt u terugluisteren.

Wat er is besloten tijdens de vergaderingen, leest u in de besluitenlijsten.

Notubiz

Naast de vergaderagenda vindt u de volgende zaken op Notubiz:

 • Raadsinformatiebrieven: bevatten informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.
 • Raadsvragen en -antwoorden: de schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden aan het college van burgemeester en wethouders.
 • Ingekomen stukken: overzichten van brieven, e-mails en andere post die de gemeenteraad ontvangt.

Meer informatie

 • Commissies en presidium

  De gemeenteraad van Bergen heeft drie raadscommissies ingesteld: Bestuur en Financien, Ruimte en Economie, en Samenleving. Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.

 • Gemeenteraadsverkiezingen

  Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op deze pagina vindt u onder andere de uitslag van deze verkiezingen.

 • Griffie

  De griffie ondersteunt de gemeenteraadsleden. Het werk van de griffie is erop gericht om de belangen van de raad goed te behartigen.

 • Nieuws van de gemeenteraad

  Het 'Nieuws van de gemeenteraad' verschijnt in het huis-aan-huisblad Maasduinen Courant na elke raadsvergadering.

 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.

 • Samenstelling gemeenteraad

  Elke gemeenteraad is verdeeld in fracties. Een fractie is een samenwerking tussen de gekozen raadsleden van eenzelfde partij. Bergen heeft vijf raadsfracties.