• De gemeenteraad van Bergen heeft drie raadscommissies ingesteld: Bestuur en Financien, Ruimte en Economie, en Samenleving. Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad neemt officiële besluiten tijdens de raadsvergadering. De raadsvergaderingen zijn ongeveer één keer per maand op dinsdagavond.
  • Woensdag 16 maart 2022 gaan stemgerechtigden weer naar de stembus om de leden van de gemeenteraad te kiezen.
  • De griffie ondersteunt de gemeenteraadsleden. Het werk van de griffie is erop gericht om de belangen van de raad goed te behartigen.
  • De gemeenteraad ontvangt brieven, e-mails en andere post. Overzichten van deze correspondentie staan op lijsten met ingekomen stukken.
  • Het 'Nieuws van de gemeenteraad' verschijnt in het huis-aan-huisblad Maasduinen Courant na elke raadsvergadering.
  • Raadsinformatiebrieven bevatten informatie van het college van B en W aan de gemeenteraad.
  • Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college van B en W.
  • De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.
  • Elke gemeenteraad is verdeeld in fracties: een groep raadsleden van dezelfde partij die heeft afgesproken samen één fractie te vormen. Bergen heeft vier raadsfracties.
  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Bergen en is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert de uitvoering daarvan.