Raadsleden doen hun werk naast een baan, bedrijf of studie. De griffie ondersteunt ze. De griffie zorgt voor de vergaderstukken, adviseert over voorstellen of de aanpak. Zo werkt de griffie nauw samen met de burgemeester en gemeentesecretaris. Ook overlegt dit orgaan veel met directie, wethouders en beleidsmedewerkers. De griffie doet dit allemaal om de belangen van de raad goed te behartigen.

Raadsgriffier Sjaak van 't Hof en assistent griffier Ingrid Loos.

De gemeenteraad stelt de medewerkers van de griffie aan. Daardoor maken zij geen deel uit van de ambtelijke organisatie. Ze zijn onafhankelijk. Het presidium (dagelijks bestuur van de raad) stuurt de griffie aan. De griffie is er ook voor u als inwoner. Bijvoorbeeld als u:

  • contact wilt met een aanspreekpunt van de raad;
  • gebruik wilt maken van uw spreekrecht;
  • een burgerinitiatief wilt indienen.

Contactgegevens griffie

De Raad van de gemeente Bergen
Postbus 140
5854 ZJ Bergen
www.bergen.nl 
griffie@bergen.nl
(06) 31 64 71 23