• Begroting

    In de programmabegroting staan de verwachte uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) van de gemeente voor het komende jaar.

  • Jaarstukken

    De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en jaarrekening en zijn een instrument voor verantwoording en analyse van het college.