In de programmabegroting staat de prognose van de uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) die het komend jaar gaan plaatsvinden. Daarnaast wordt een financiële doorkijk gegeven naar de drie daaropvolgende jaren.

Programmabegroting 2022 - raad 09-11-2021