In de programmabegroting staan de verwachte uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) van de gemeente voor het komende jaar. Daarnaast wordt een financiële doorkijk gegeven naar de drie daaropvolgende jaren.