Op deze pagina vindt u meer informatie over de raadscommissies en het presidium van Bergen.

Raadscommissies

De gemeenteraad van Bergen heeft drie raadscommissies ingesteld: Bestuur en Financiën, Ruimte en Economie, en Samenleving. 

Taken raadscommissie

Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad. Zaken waarover de gemeenteraad moet besluiten, worden voorbesproken in de raadscommissie. Daarnaast spreken commissieleden over het beleid van het college van burgemeester en wethouders, dat van de burgemeester en over de uitvoering hiervan.

In de commissie wordt niet gestemd. Raadscommissies nemen namelijk geen besluiten, dat gebeurt in de gemeenteraad. Het standpunt van de fracties in de commissie is wel vaak bepalend voor de stemming in de gemeenteraad. De commissie(-voorzitter) bepaalt de eigen agenda.

In de commissies zitten vertegenwoordigers van de verschillende raadsfracties.

Samenstelling raadscommissie

Een raadscommissie behandelt specifieke beleidsterreinen. In Bergen zijn er drie raadscommissies die ieder aan één portefeuillehouder verbonden zijn. De raadscommissies bestaan uit zowel raadsleden als commissieleden.

Bekijk de samenstelling van de drie raadscommissies op deze pagina.

Bezoek vergaderingen van raadscommissies

De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. Burgers uit Bergen of belanghebbenden kunnen tijdens de vergaderingen gebruik maken van het spreekrecht. U dient zich dan te melden bij de griffier, de heer Van 't Hof. U kunt maximaal 5 minuten gebruik maken van het spreekrecht.

In principe vergaderen de commissies twee weken vóór de raadsvergadering. Alle vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur. De vergaderdata en agenda’s worden tijdig bekendgemaakt in de informatierubriek van de gemeente in het huis-aan-huisblad Maasduinen Courant. De agenda met bijlagen vindt u in de Vergaderagenda.

Presidium

Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. De belangrijkste taak van het presidium is het opstellen van voorlopige agenda’s van gemeenteraadsvergaderingen. Het presidium bepaalt ook de vergaderdata. Af en toe doet het presidium zelf voorstellen aan de gemeenteraad, bijvoorbeeld over benoemingen. Vergaderingen van het presidium zijn openbaar.

Samenstelling presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van alle fracties in de raad:

  • De heer K.J.W. Jacobs (CDA)
  • De heer P.J.P. van Rijen (VVD)
  • De heer J.C.G. Valckx (PK)
  • De heer F.P.M. Camps (KERN)
  • De heer P.C.M. Robben (Dorpsbelangen Bergen (L))

Het presidium wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester M.H.D. Rauner) en ondersteund door de griffier, de heer I.C. van 't Hof.