11 mei 2017 – De gemeente Bergen is bezig om een lokale woonvisie voor de gemeente Bergen op te stellen. Deze visie moet helpen bij de gewenste ontwikkeling van het wonen in de dorpen van onze gemeente.

Welke nieuwbouw is gewenst, hoe kunnen inwoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Hoe stemmen we het aanbod af op de verwachte, beperkte groei van het aantal huishoudens? Voldoet de bestaande sociale huurvoorraad?

In gesprek

De gemeente wil, voordat de gemeenteraad keuzes maakt, daarom in gesprek met belangrijke partners op het gebied van wonen. Een aantal weken geleden heeft overleg met de dorpsraden plaatsgevonden. En onlangs was het 1e Woonplatform en een discussiebijeenkomst met de gemeenteraad.

1e Woonplatform

Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van projectontwikkelaars, makelaardijen, zorgpartijen en woningcorporatie Destion aanwezig. Enkele aandachtspunten van deze gesprekspartners waren:

  • Bedenk een concrete aanpak voor de promotie van de regio Noord-Limburg.
  • Houdt rekening met de eigenheid van de dorpen.
  • Maak het huidige woningbezit toekomstbestending en duurzaam.
  • Herontwikkel vrijkomend vastgoed, dat zorgt voor een kwalitatieve impuls.

Discussiebijeenkomst gemeenteraad

Raadsleden en leden van de commissie Ruimte & Economie vinden het toekomstbestendig en duurzaam maken van de bestaande woningvoorraad, gelet op de demografische ontwikkeling, belangrijk. Daarnaast willen ze de kwaliteit van het woningaanbod vergroten door de realisatie van vernieuwende woonconcepten. In dit verband is het bieden van ruimte voor initiatieven en adequaat inspelen op woningmarktontwikkelingen van belang

Vervolg

Met de input van de overleggen wordt een concept van de Woonvisie opgesteld. Dit concept wordt opnieuw met de dorpsraden, het Woonplatform, raads- en commissieleden besproken.