Wat is het?

Komt bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrij? Of verwijdert u bij de sloop asbest? Dan doet u een sloopmelding bij de gemeente. U heeft meestal geen vergunning nodig om te slopen.

Wat moet ik doen?

Sloopmelding doen

U doet de sloopmelding via Omgevingsloket online(externe link). Doe dit minimaal 4 weken voordat u begint met slopen. In de volgende gevallen doet u de sloopmelding minimaal 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel;
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van een gebouw met asbest. Dit geldt alleen als het gebouw in de 4 weken onnodig leegstaat of beperkt wordt in het gebruik;
 • U voert als verhuurder onderhoudswerkzaamheden uit.

Na de sloopmelding

U krijgt een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, moet u een nieuwe melding doen. De gemeente kan voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. U houdt zich aan deze voorwaarden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren dat u gaat beginnen met de sloopwerkzaamheden;
 • U meldt op de eerste werkdag na de werkzaamheden dat u klaar bent met het slopen.

Wat moet ik meenemen?

De volgende gegevens heeft u nodig voor het doen van een sloopmelding:

 • Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk;
 • Naam en adres van de uitvoerder van de werkzaamheden;
 • Adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk;
 • De data en tijdstippen waarop u gaat slopen;
 • Hoe u gaat slopen;
 • Gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren.

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • Als het gaat om een gebouw dat vóór 1994 is gebouwd, of u verwacht dat er asbest vrijkomt: een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf;
 • Een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie;
 • Een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken;
 • Een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken.

Hoe lang duurt het?

U kunt starten met het verwijderen van asbest:

 • 4 weken nadat u de sloopmelding heeft gedaan;
 • 5 werkdagen nadat u een melding heeft gedaan van de eerder op deze pagina genoemde werkzaamheden.

Heeft u bericht gekregen dat uw sloopmelding niet volledig is? Dan doet u eerst een nieuwe melding, voordat u kunt starten met de werkzaamheden. De termijn begint opnieuw.

Als u ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, gelden andere termijnen. Kijk hieronder voor meer informatie.

Aanvullende informatie

Omgevingsvergunning

In de volgende gevallen heeft u, naast de sloopmelding, een omgevingsvergunning nodig:

 • Sloopwerkzaamheden aan een erkend monument;
 • Sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • Slopen in strijd met het bestemmingsplan.

U vraagt de omgevingsvergunning tegelijk met de sloopmelding aan via Omgevingsloket online(externe link).

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen deze (eventueel verlengde) termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.

Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen deze termijn, dan krijgt u de vergunning niet automatisch.

Asbest

Kijk voor meer informatie over het verwijderen van asbest en het aanbieden van asbesthoudend afval op deze pagina.