Voor veranderingen of onderhoud aan een monument heeft u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning heeft. Informeer ten alle tijde bij de vakafdeling of voor de werkzaamheden die u wilt uitvoeren vergunning noodzakelijk is.

Wat moet ik doen?

Vooroverleg

Neem vóórdat u een vergunningaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Onder formulieren kunt u digitaal een 'vooroverleg Omgevingsvergunning' bij de gemeente aanvragen. U kunt ook een afspraak maken.

Aanvraagprocedure

Doe allereerst een vergunningscheck via het Omgevingsloket online. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hebt u vragen over de te volgen procedure of twijfels of een omgevingsvergunning noodzakelijk is, neem dan altijd contact op de gemeente.

Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Als bedrijf kunt u de aanvraag zowel digitaal als analoog indienen. Voor een digitale aanvraag heeft u eHerkenning nodig.

Aanvragen omgevingsvergunning gemeentelijk of provinciaal monument

 • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente vraagt bij de beoordeling van de aanvraag advies aan de gemeentelijke monumentencommissie. Bij de vergunningaanvraag voor een provinciaal monument vraagt de gemeente advies aan het provinciale steunpunt monumentenzorg.
 • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij de gemeente. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Aanvragen omgevingsvergunning rijksmonument

 • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente vraagt bij de beoordeling van de aanvraag - zo nodig - advies aan de eigen monumentencommissie of aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ligt het rijksmonument buiten de bebouwde kom, dan vraagt de gemeente advies aan de provincie.
 • Na het advies legt de gemeente het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan dan binnen 6 weken zijn of haar zienswijze hierover indienen. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit, geef dan in uw zienswijze aan waarom u het niet eens bent met de beslissing.
 • Nadat het besluit is genomen kunt u, als u een zienswijze hebt ingediend, binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. Ook andere belanghebbenden kunnen in beroep bij de rechtbank.

 • Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.
 • Leg vóórdat u de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.
 • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online.
 • Als het geen grote verbouwing is, vraagt u de vergunning minstens 8 weken van tevoren aan.
 • Als het wel een grote verbouwing is, doet u dit minstens 6 maanden van tevoren.
 • Bij een grote verbouwing maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven. Geef in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat moet ik meenemen?

 • Uw DigiD als u een particuliere eigenaar bent.
 • Uw eHerkenning als u als ondernemer eigenaar bent.
 • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
 • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
 • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
 • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

De aanvraag dient u in drievoud in te dienen.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Grote verbouwing

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Aanvullende informatie

De gemeente Bergen heeft geen beschermde stads- en dorpsgezichten.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85