De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Op basis van onderzoek geeft zij aanbevelingen voor verbeteringen. Het gaat voornamelijk om de effecten van het beleid en de bereikte resultaten.

Doel rekenkamercommissie

Centrale vragen

Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht een rekenkamercommissie of rekenkamer te hebben. De commissie houdt zich onder andere bezig met de volgende vragen:

 • Bereikt de gemeente de doelen die ze wil bereiken?
 • Voldoet zij hierbij aan wet- en regelgeving?
 • Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?

Doel van het onderzoek

De rekenkamercommissie richt haar onderzoek vooral op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van de gemeente. Werkt het beleid in de praktijk zoals de gemeente het had bedoeld? Voldoet dit aan wet- en regelgeving? Maatschappelijke effecten staan hierbij centraal.

De commissie zoekt met haar onderzoek naar mogelijkheden om het bestuur en het functioneren van de gemeente te verbeteren. Ook zoekt ze naar handvatten om de sturing en controle door de gemeenteraad te verbeteren. Tot slot helpt ze de gemeenteraad bij het beter opstellen van kaders.

Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit:

 • De heer W.F.J.P. (Walter) Elemans
 • Mevrouw drs. S.F.W. (Silvi) Joosten
 • De heer A. (Anton) Schueler
 • Secretariaat: de heer I.C. (Sjaak) van 't Hof (griffier)

Nevenfuncties externe leden Rekenkamercommissie

De heer Walter Elemans:

 • Afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving Gemeente Heumen
 • Voorzitter Tennisvereniging De Witte Raven

Mevrouw Silvi Joosten:

 • Eigenaar Webshop Mooipresenteren.nl
 • Executive coachen mediator
 • Procesleider en interim manager in de non-profit
 • Lid rekenkamercommissie Montferland (vanaf 1 januari 2019)

De heer A. (Anton) Schueler

 • Gemeente Culemborg
  • Concern controller

Werkwijze

De rekenkamercommissie verricht evaluatie onderzoek. In het ­onderzoek wordt het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan (beheer) getoetst aan doelstellingen van de gemeente. Door de rapportages krijgt de raad een beeld van hoe het beleid wordt uitgevoerd en in hoeverre de beoogde doelen worden bereikt. De raad kan de informatie gebruiken om desgewenst bij te sturen. Naast het aansturen op hoofdlijnen, kan de raad hierdoor ook op specifiekere gedeelten van het beleid sturen.

De rekenkamercommissie handelt bij haar werkzaamheden conform een governance en privacyerklaring (zie verderop, onder 'te downloaden').

Middelen

De rekenkamercommissie beschikt over een werkbudget voor de onderzoeken.

Onderzoeksonderwerpen

De onderzoeksonderwerpen bepaalt de rekenkamercommissie zelf, maar iedereen kan onderwerpen aandragen, bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders, raadsfracties, de ambtelijke organisatie, de rekenkamer­commissie zelf en andere rekenkamercommissies. Ook burgers kunnen onderwerpen aandragen. Deze kunnen gemaild worden naar griffie@bergen.nl.

Beroepsvereniging

Er is een beroepsvereniging voor rekenkamers en rekenkamercommissies. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamer­com­missies kunt u meer informatie vinden.

Bekijk de verordening Rekenkamercommissie gemeente Bergen (L) 2016 op overheid.nl.

Hieronder kunt u de onderzoeksrapporten van de Rekenkamercommissie downloaden.

Onderzoeksrapporten BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) d.d. 16 juli 2017

Quick scan kostenbeheersing sociaal domein 20 oktober 2017

Onderzoek sturing grote projecten d.d. november 2017

Quickscan risicomanagement Energielandschap Wells Meer 21 november 2018

Quick scan handhavingsbeleid d.d. 1 februari 2019

Quick scan Informatiebeveiliging d.d. 14 november 2019

Rapportage nazorg-onderzoek Bergen d.d. 11 september 2020