In de afgelopen jaren is veel veranderd op het gebied van onder andere demografie, duurzaamheid en economie. De Omgevingsvisie bepaalt in welke richting de gemeente zich wil ontwikkelen en dient als toetsingskader.

Dit betekent dat concrete aanvragen van overheden, organisaties, ondernemers en burgers worden getoetst aan de beleidsuitgangspunten uit de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie zijn hiervoor 10 hoofdkeuzes gemaakt en is een Visiekaart ontwikkeld.

De Omgevingsvisie Bergen 2030 is een nieuwe visie en komt in plaats van de Structuurvisie+ uit 2013.

Waarvoor geldt deze visie?

De Omgevingsvisie heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Bergen, met uitzondering van het gebied Wells Meer. Voor dit gebied heeft de gemeenteraad in 2018 de Structuurvisie Energielandgoed Wells Meer vastgesteld. Concrete aanvragen van overheden, organisaties, ondernemers en burgers worden getoetst aan de beleidsuitgangspunten uit de Omgevingsvisie.

Uitvoering

De Omgevingsvisie heeft ook een uitvoeringsparagraaf. Hierin staat welke thema’s, ambities en instrumenten de gemeente wil hanteren om haar beleid te realiseren. Dit wil de gemeente samen met de inwoners en ondernemers van de gemeente oppakken.

Beleidsnotitie Energie uit zon en wind

Gelijktijdig met de Omgevingsvisie Bergen 2030 heeft de gemeenteraad de Beleidsnotitie Energie uit zon en wind vastgesteld. Hierin staan de randvoorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen en windturbines.

Meer weten?

Hier kunt u de stukken downloaden. U kunt de stukken ook inzien via de website ruimtelijke plannen(externe link).