Op deze pagina leest u meer over toeslagen en tegemoetkomingen voor inwoners met een laag inkomen of hoge kosten.

Toeslagen

Er zijn verschillende toeslagen waar u misschien iets aan heeft.

Zorgtoeslag

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien zorgtoeslag krijgen. Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen. U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. Het aanvragen van de zorgtoeslag doet u via Mijn toeslagen: dit is een digitale omgeving van de Belastingdienst.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. De hoogte van de huurtoeslag en of u hier recht op heeft, hangt af van de hoogte van uw inkomen, hoeveel vermogen u heeft, uw leeftijd en hoe hoog de huurprijs van uw woning is. Via de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Huurtoeslag aanvragen doet u via Mijn toeslagen.

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind naar een geregistreerde vorm van kinderopvang gaat, komt u als werkende of studerende ouder misschien in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Via de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. De aanvraag doet u via Mijn toeslagen.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. U kunt alleen kindgebonden budget krijgen als uw inkomen niet te hoog is en uw vermogen niet te groot is. U hoeft het kindgebonden budget meestal niet zelf aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de Belastingdienst recht op heeft. Meer over het kindgebonden budget en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Heeft u geen bericht ontvangen, maar denkt u wel recht te hebben op kindgebonden budget? Of wilt u een wijziging in uw inkomen doorgeven? Zelf aanvragen en wijzigingen doorgeven kan via Mijn toeslagen.

Toeslagen voor mensen met een beperking

Speciale toeslagen en tegemoetkomingen zijn:

 • Dubbele kinderbijslag: voor mensen met een kind met een beperking, dat thuis intensieve zorg krijgt.
 • Individuele studietoeslag: voor scholieren en studenten met een beperking, die door een beperking niet of moeilijk kunnen werken naast hun opleiding. De gemeente betaalt de studietoeslag meestal uit als onderdeel van de bijzondere bijstand.
 • Mensen met een beperking kunnen in sommige gevallen bijzondere bijstand krijgen voor kosten die te maken hebben met hun beperking of ziekte.

Individuele inkomenstoeslag

Moet u al langere tijd van een laag inkomen rondkomen, dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag van de gemeente. Dit is een vast geldbedrag dat de gemeente één keer per jaar uitkeert. Krijgt u deze toeslag, dan mag u zelf weten waar u het geld aan uitgeeft.

U kunt de inkomenstoeslag één keer per jaar aanvragen. Aanvragen met terugwerkende kracht is niet mogelijk. U heeft recht op deze toeslag als aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U bent 21 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
 • U had de afgelopen 3 jaren of langer een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm (het maakt dus niet uit of u een inkomen uit werk of een uitkering heeft);
 • U heeft niet méér eigen vermogen dan u voor de Participatiewet mag hebben;
 • U heeft geen zicht op verbetering van uw inkomen;
 • U heeft de in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen.

U kunt de inkomenstoeslag aanvragen bij de gemeente.

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag (of woonlastentoeslag) is een tijdelijke aanvulling van uw inkomsten, zodat u de huur of de hypotheek kunt blijven betalen. U kunt er voor in aanmerking komen als uw inkomen door omstandigheden te laag is en u uw woonkosten daardoor niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of werkloosheid. U kunt woonkostentoeslag aanvragen bij de gemeente. Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand.

Toeslag op uitkering UWV

Bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u misschien een toeslag van het UWV krijgen. Dat kan als één van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • U heeft een lage uitkering van het UWV;
 • U bent ziek en uw werkgever betaalt u een lager loon;
 • U ontvangt een Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werkgever.

Misschien kunt u een toeslag krijgen als uw totale inkomsten lager zijn dan het sociaal minimum dat voor uw leefsituatie geldt. 

U kunt de toeslag aanvragen bij het UWV. Dat kan meteen als u een uitkering aanvraagt, maar ook later als het dan nodig is. Vraag de toeslag altijd aan binnen de eerste 6 weken nadat uw recht op de uitkering is ingegaan. Of binnen 6 weken nadat uw leefsituatie of inkomsten zijn veranderd. U kunt het aanvraagformulier zelf downloaden bij het UWV.

Bereken uw recht

Met Bereken uw recht kunt u snel controleren op welke toeslagen u waarschijnlijk recht heeft.

Tegemoetkomingen

Mensen die ergens extra kosten voor moeten maken, kunnen recht hebben op een tegemoetkoming. Dit is een bedrag dat u ontvangt ter compensatie voor bepaalde kosten. Bijvoorbeeld ziektekosten of schoolkosten.

Tegemoetkoming zorgkosten

De tegemoetkoming specifieke zorgkosten is een tegemoetkoming van de Belastingdienst. U krijgt deze automatisch als u aan de voorwaarden voldoet. Dit geldt voor mensen met een laag inkomen die veel zorgkosten hebben afgetrokken van de belasting. U leest er meer over op de website van de Belastingdienst.

Tegemoetkoming scholieren

Meerderjarige scholieren kunnen een tegemoetkoming krijgen uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos). De tegemoetkoming is een vergoeding voor schoolkosten, zoals de kosten van boeken, vervoerskosten en lesgeld. Hoe hoog de tegemoetkoming is, hangt af van het gezamenlijke inkomen van de ouders. De vergoeding is voor scholieren in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar, die les volgen aan het:

 • voortgezet onderwijs;
 • volwassenenonderwijs;
 • voortgezet speciaal onderwijs.

De tegemoetkoming voor scholieren vraagt u aan bij DUO.

Scholieren boven de 18 met een beperking kunnen eventueel ook gebruik maken van de individuele studietoeslag.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

De tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een jaarlijks geldbedrag voor de kosten die arbeidsongeschikten hebben vanwege hun ziekte of beperking. U krijgt de tegemoetkoming automatisch van het UWV als u:

 • recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Bijzondere bijstand

In sommige gevallen is ook een tegemoetkoming van de gemeente mogelijk, in de vorm van bijzondere bijstand. Dit geldt alleen voor mensen met een laag inkomen. U kunt ook eens kijken wat voor andere regelingen en voorzieningen er in uw gemeente zijn voor mensen met een laag inkomen.