Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor speciale schoenen, dieetkosten of eigen bijdrage in de advocaatkosten.

Het moet gaan om kosten die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Bijvoorbeeld van de zorgverzekering. Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om een andere bijzondere reden. Het moet gaan om kosten die u niet zelf, of uit een andere voorziening (zoals een verzekering of reservering) kunt betalen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.

Voorbeelden van bijzondere kosten zijn aangepaste schoenen, bewindvoerderskosten, pedicurekosten, of bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening als u niet zelf uw eten kunt klaarmaken.

Kom ik hiervoor in aanmerking?

De gemeente bekijkt per geval of u bijzondere bijstand krijgt en in welke vorm. Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt het volgende bekeken:

 • Hebt u de kosten ook echt gemaakt?
 • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen)?
 • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
 • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Eigen bijdrage en draagkracht

Ook als uw inkomen hoger is dan het minimuminkomen, kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. Uw inkomen kan een uitkering zijn van de gemeente of van een andere instantie, een salaris of een pensioen. Is uw inkomen hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm? Meestal moet u dan een deel van de kosten zelf betalen. Dit wordt ook wel ‘draagkracht’ genoemd. Draagkracht hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen en dat van uw gezinsleden.

Vermogen

Ook houdt de gemeente rekening met uw vermogen en met het vermogen van uw gezinsleden, zoals spaargeld of een eigen huis. U hoeft niet eerst uw hele vermogen op te maken voordat u bijzondere bijstand kunt krijgen. Een bepaald minimum aan vermogen kan buiten beschouwing worden gelaten. Is uw behoefte aan bijzondere bijstand groter dan dat minimum, dan kunt u voor het meerdere bijzondere bijstand krijgen.

Drempelbedrag

Bij de berekening van uw draagkracht kan de gemeente een drempelbedrag toepassen. Pas als uw behoefte aan bijzondere bijstand hoger is, kunt u het gedeelte boven het drempelbedrag als bijzondere bijstand krijgen. De gemeente mag afzien van het drempelbedrag. Hanteert de gemeente wel een drempelbedrag voor bijzondere bijstand, dan moet dat minstens 120 euro per 12 maanden zijn.

Lening

Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank voor een lening.

Wat moet ik doen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen door een formulier aan te vragen (telefonisch of fysiek) bij het Klant Contact Centrum.

Procedure

Nadat u de volledig ingevulde formulieren met de bewijsstukken in bij de gemeente heeft ingeleverd, beoordeelt de gemeente vervolgens of u recht hebt op de gevraagde bijzondere bijstand. Deze beoordeling bestaat uit de volgende afwegingen:

 • Behoort u tot de rechthebbenden?
 • Zijn er andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen)?
 • Kunt u bij een andere instantie terecht, bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekeraar?
 • Bij de berekening van de hoogte van de financiële ondersteuning spelen de bijzondere kosten en uw eigen vermogen een rol.

Besluitvorming

De hele procedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

Wat moet ik meenemen?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • bewijsstuk van de te maken bijzondere kosten

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

Aanvullende informatie

Oordeel niet zelf

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met de gemeente.

Moment van aanvragen

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Een aanvraag voor vergoeding wordt meestal afgewezen als de kosten gemaakt zijn voordat u de aanvraag indient.

Structurele kosten

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken (bijvoorbeeld maandelijkse bewindvoerderskosten), dan kunt u een aanvraag indienen voor al die kosten tegelijk.

Bewaar de bewijzen

Het is belangrijk alle rekeningen en bonnen goed te bewaren. U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen de kosten daadwerkelijk te hebben gemaakt.

Informatie

over de hoogte van de bijstandsuitkering en de inkomensnorm leest u op de website van rijksoverheid