Gemeente Bergen voert taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. Hiervoor worden uw persoonsgegevens gebruikt. Wanneer u in gemeente Bergen woont, worden bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bijgehouden in de Basisregistratie Personen (BRP).

Deze privacyverklaring geeft u informatie over de omgang met persoonsgegevens door de gemeente Bergen. Daarnaast leest u hoe u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wijziging privacyverklaring

Het kan voorkomen dat de gemeente Bergen wijzigingen doorvoert in deze privacyverklaring. Wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te bezoeken. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Hieronder vindt u per verwerkingsactiviteit informatie over de doeleinden, de rechtsgrondslag en de categorieën van persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt.

Belasting en heffingen

Voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen verwerken wij uw persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is om de gemeentelijke belastingen op een juiste wijze te kunnen heffen en innen. Gemeente Bergen verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de artikelen 220 t/m 229c van de Gemeentewet. Gemeente Bergen bewaart de persoonsgegevens die zijn verzameld voor het heffen en innen van belasting 7 jaar.

Persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt:

 • BSN
 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Verblijfplaats en familierelaties
 • Kadastrale gegevens
 • WOZ-waarden
 • Gegevens ondernemingen
 • Kentekenhouders
 • Arbeids- uitkeringsrelaties
 • IBAN-nummer
 • Naam bij het IBAN-nummer.

Klantcontact en dienstverlening

Voor klantcontacten en dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is om klantcontacten en diensten op een efficiënte en effectieve wijze af te handelen. Gemeente Bergen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uitvoering van een taak van algemeen belang. Wanneer deze grondslag mist, verwerkt de gemeente Bergen uw persoonsgegevens op grond van uw uitdrukkelijke toestemming.

Gemeente Bergen bewaart de persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is om klantcontacten en diensten op een efficiënte en effectieve manier af te handelen. Wanneer uit de Archiefwet blijkt dat een langere bewaartermijn is voorgeschreven, dan wordt die termijn aangehouden.

Persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijhouden en verstrekken van basisregistraties

Voor het bijhouden en verstrekken van basisregistraties werken wij uw persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is om de registraties (BRP, BAG & WOZ) actueel te houden. Daarnaast is het doel om de afnemers van de registraties te voorzien van de benodigde gegevens uit deze registraties.

Gemeente Bergen verwerkt de persoonsgegevens op grond van artikel 1.4 Wet BRP jo. artikel 6 AVG lid 1 onder e. Het gaat hierbij om een taak die wordt uitgevoerd in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de gemeente Bergen is opgedragen. De persoonsgegevens zullen worden bewaard zo lang de Archiefwet dit voorschrijft.

Persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Gezinsrelatie
 • Burgerlijke staat
 • BSN (niet-ingezetenen)
 • Administratienummer (niet-ingezetenen)

Onderwijs en jeugd

Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom zijn kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. De leerplichtambtenaar van de gemeente Bergen houdt hier toezicht op. Leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen, moeten de mogelijkheid krijgen om naar school te kunnen gaan. Gemeente Bergen zorgt ervoor dat er voor deze kinderen speciale vervoersvoorzieningen zijn. Daarnaast ondersteunt gemeente Bergen jongeren en hun ouders bij opvoedvragen, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, kinderopvang, wanneer er sprake is van een kind met een beperking en wanneer er sprake is van kindermishandeling.

Bij het bieden van ondersteuning en voorzieningen verzamelt gemeente Bergen persoonsgegevens van kinderen en hun ouders. Deze gegevens worden verzameld met het doel om kinderen en hun ouders de meest optimale hulp en voorzieningen te kunnen bieden die ze nodig hebben. De persoonsgegevens worden namelijk gebruikt om te kunnen beoordelen of kinderen en hun ouders recht hebben op bepaalde voorzieningen. Daarnaast kan de gemeente Bergen door de verwerkte gegevens ook toezien op de naleving van de Leerplichtwet.

Gemeente Bergen verwerkt de persoonsgegevens op grond van artikel 6 AVG lid 1 onder e. Het is een overheidstaak die aan de gemeente Bergen is opgelegd. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doeleinden.

Persoonsgegevens die van kinderen worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN/ onderwijsnummer
 • Administratienummer
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Inschrijfgegevens gemeente
 • In-en uitschrijvingen school
 • Verzuimgegevens
 • Gegevens over de gezondheid

Persoonsgegevens die van ouders worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens
 • Bankgegevens (bij vergoedingen)
 • Inkomensverklaring (bij aanvraag vergoedingen)

Onderzoek en statistiek

Voor onderzoek en statistiek verzamelt gemeente Bergen verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het doel daarvan is om informatie te genereren, zodat de betreffende beleidsafdelingen op basis daarvan onderbouwde beleidskeuzes kunnen maken. Gemeente Bergen verwerkt de persoonsgegevens op grond artikel 6 AVG lid 1 onder e. Het gaat namelijk om een taak van algemeen belang. Gemeente Bergen bewaart de persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken of zoals is bepaald in de Archiefwet.

Persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt, zijn afhankelijk van het onderzoek. 

Websitebezoek

Wanneer u onze website www.bergen.nl bezoekt, kunnen er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is het geval wanneer u iets wilt regelen of aanvragen via een van de formulieren op onze website. Vaak heeft de gemeente Bergen daarvoor uw contactgegevens zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Gemeente Bergen verwerkt uw gegevens op grond van artikel 6 AVG lid 1 onder e, uitvoering van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de gemeente Bergen is opgedragen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Werk, geld en uitkering

Gemeente Bergen ondersteunt haar inwoners bij geldzaken, bij het vinden van een baan, om de kans op werk te vergroten, met re-integratie, wanneer er sprake is van een beperking, bij een eigen bedrijf, met uitkeringen en pensioenen. Om u goed te kunnen ondersteunen en om te kunnen beoordelen en vaststellen of u recht heeft op bepaalde zaken, heeft de gemeente Bergen uw persoonsgegevens nodig.

Gemeente Bergen verwerkt uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 AVG lid 1 onder e. Het gaat hierbij om taken van algemeen belang en om taken die worden uitgevoerd in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan gemeente Bergen is opgedragen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Gemeente Bergen verwerkt daarbij verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Financiële gegevens
 • Bankgegevens
 • Gegevens over de gezondheid (indien noodzakelijk voor uitkering van bijzondere bijstand)
 • Strafrechtelijke gegevens (voor recht op uitkering)

Wonen en leefomgeving

Gemeente Bergen ondersteunt haar inwoners bij woningen, woningaanpassingen, zelfstandig thuis wonen, het huishouden, opvang, veilig wonen en de verhuizing. Om u goed te kunnen ondersteunen en om te kunnen beoordelen en vaststellen of u recht heeft op bepaalde zaken, heeft de gemeente Bergen uw persoonsgegevens nodig.

Gemeente Bergen verwerkt uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 AVG lid 1 onder e. Het gaat hierbij om taken van algemeen belang en om taken die worden uitgevoerd in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de gemeente Bergen is opgedragen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of zoals is bepaald in de Archiefwet.

Gemeente Bergen verwerkt daarbij verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Financiële gegevens

Zorg en ondersteuning

Wanneer u een aanvraag indient of hulp nodig heeft op het gebied van zorg, jeugdhulp, hulpmiddelen, overlijden, geweld of overlast, heeft de gemeente Bergen gegevens van u nodig. Wij hebben persoonsgegevens nodig om u goed te kunnen ondersteunen en om te kunnen beoordelen en vaststellen of u recht heeft op bepaalde zaken.

Gemeente Bergen verwerkt uw gegevens op grond van artikel 6 AVG lid 1 onder e. Het gaat hierbij om taken van algemeen belang en om taken die worden uitgevoerd in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan gemeente Bergen is opgedragen (bijvoorbeeld artikel 5.1.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Persoonsgegevens over zorgvoorzieningen worden in elk geval 15 jaar bewaard, tenzij langer nodig is met het oog op de geboden ondersteuning.  

Gemeente Bergen verwerkt daarbij verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • BSN
 • Contactgegevens
 • Gegevens over de gezondheid

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of zolang de wet voorschrijft. Gemeente Bergen heeft de bewaartermijnen gedocumenteerd in haar register van verwerkingsactiviteiten.

Ontvangers van persoonsgegevens

Voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden werkt de gemeente Bergen samen met partners buiten de organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar het zijn soms ook private partijen. Partijen die als verwerker worden aangemerkt, zullen uitsluitend in opdracht en ten behoeve van gemeente Bergen optreden. Met deze partijen worden duidelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn afgestemd op de geldende wet- en regelgeving.

Daarbuiten verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden en voor zover dit verplicht is op grond van de wet.

Uw rechten

Gemeente Bergen biedt aan iedereen die persoonsgegevens aan de gemeente Bergen heeft verstrekt, de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken. Indien u dit wenst, kunnen wij uw persoonsgegevens ook overdragen. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

U kunt een verzoek indienen via het formulier AVG-verzoek. Vul de velden van het formulier in en verstuur het formulier naar postbusfg@bergen.nl of lever het formulier in bij het Klant Contact Centrum. Gemeente Bergen stelt u binnen een maand na uw verzoek op de hoogte over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Vragen of klachten

Naast bovenstaande rechten heeft u als betrokkene ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeente Bergen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Bergen via onderstaande contactgegevens. Wanneer u vindt dat uw rechten zijn geschonden, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, deze privacyverklaring of om een andere reden hierover contact wilt opnemen met de gemeente Bergen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Functionaris gegevensbescherming

Raadhuisstraat 2
5854 AX Nieuw Bergen
E-mailadres: postbusfg@bergen.nl
(0485) 34 83 83 of 14 0485