De inhoud is geladen.

Het nieuwe subsidiebeleid

Het nieuwe subsidiebeleid

Op 7 november 2023 heeft de gemeenteraad van Bergen het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. In het subsidiebeleid staan de afspraken van Gemeente Bergen over subsidies. Wilt u weten wat er is veranderd in het nieuwe subsidiebeleid? U leest het op deze pagina.

 

Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen in het nieuwe subsidiebeleid op een rij:

 • De subsidieregelingen zijn meer geharmoniseerd. Dit betekent dat de afspraken voor meer verenigingen en organisaties hetzelfde zijn. Dit is duidelijker voor zowel de gemeente als de verenigingen en organisaties.
   
 • De voorwaarden waar verenigingen en organisaties aan moeten voldoen om subsidie te krijgen, zijn algemener beschreven. Hierdoor komen meer verenigingen en organisaties in de gemeente in aanmerking voor een subsidie.
   
 • Verenigingen en organisaties die ieder jaar subsidie ontvangen, hoeven niet elk jaar opnieuw een aanvraag in te dienen. Zij vragen de subsidie nog maar één keer per vijf jaar aan.
   
 • Verenigingen en organisaties die ieder jaar subsidie ontvangen, leveren elk jaar vóór 1 oktober een verantwoording over de subsidie aan bij de gemeente. De verantwoording bestaat uit een jaarverslag en een financieel jaarverslag. De gemeente krijgt zo meer zicht in hoe het met de vereniging of organisatie gaat en wat het effect van de subsidie is. Daarnaast bepaalt de gemeente op basis van de verantwoording of en hoeveel subsidie de vereniging of organisatie het volgende subsidiejaar krijgt.
   
 • Verenigingen en organisaties die ieder jaar subsidie ontvangen, leverden voorheen elk jaar een ledenlijst aan bij de gemeente. Dit hoeft niet meer. De verenigingen en organisaties leveren nu alleen nog maar de ledenaantallen aan. De ledenaantallen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. De gemeente kan daarvoor achteraf alsnog de ledenlijst opvragen.
   
 • Er is nog maar één aanvraagformulier voor subsidies. Dit formulier is bedoeld voor verenigingen en organisaties die voor de eerste keer subsidie aanvragen. Ook kunnen verenigingen en organisaties het formulier gebruiken om een incidentele (eenmalige) subsidie aan te vragen.
   
 • De structurele subsidies worden vanaf 2024 ieder jaar geïndexeerd. Dit gebeurt op basis van de definitieve jaarindex van de CBS CPI van het voorgaande jaar. Verschillende verenigingen en organisaties krijgen hierdoor meer subsidie.
   
 • Het minimum aantal leden voor subsidie is afgeschaft. Dit betekent dat ook kleinere verenigingen en organisaties in aanmerking komen voor subsidie. Let op: voor sportverenigingen buiten de gemeente Bergen blijft het minimum aantal leden wel bestaan. Zij moeten minimaal 15 leden uit de gemeente Bergen hebben. Zie artikel 4.h in de subsidieregeling Sport.
   
 • De gemeente houdt voortaan ieder jaar een bijeenkomst voor verenigingen, stichtingen en (vrijwilligers)organisaties. Deze bijeenkomst vindt elk jaar in een ander dorp in de gemeente plaats. Het doel van deze bijeenkomsten is om met elkaar in gesprek te blijven en elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de algemene subsidieverordening gemeente Bergen (L) 2024.

Bekijk de subsidieverordening

Ga naar de vorige pagina