Het Flexibel Regionaal Interventie Team (FRIT) is opgericht om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Dit pilotproject opereert onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI).

Voor arbeidsmigranten is het belangrijk dat ze goede en veilige huisvesting hebben, passend binnen de wet- en regelgeving. Daarnaast is het van belang dat ze weten wat hun rechten en plichten zijn in Nederland, dat ze niet worden uitgebuit en dat de werkomstandigheden voldoen aan de normen die wij in ons land stellen.

Het FRIT richt zich op werkgevers, inleners, uitzenders, arbeidsbemiddelaars en huisvesters die hierin niet hun verantwoordelijkheid nemen en daarmee regels overtreden. Daarnaast brengt het team een eventuele samenhang tussen risicovolle partijen in kaart.

De regionale samenwerking is hierbij van groot belang. Een arbeidsmigrant werkt vaak in een andere gemeente dan waar hij of zij woont. Alleen door in te zetten op een gezamenlijke aanpak, kunnen structurele verbeteringen optreden.

Het pilotproject heeft een looptijd van één jaar in de regio Noord-Limburg. Opdrachtgever is de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)

De LSI is een samenwerkingsverband tussen landelijke ketenpartners, waaronder het Openbaar Ministerie (OM), Politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Belastingdienst MKB, Toeslagen en de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).

De afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd in een convenant. Onder het landelijk convenant werken partners, in wisselende samenstelling, samen aan een integrale en preventieve aanpak van sociaal maatschappelijke problematiek op een aantal vastgestelde thema’s. De algemene doelstelling van de LSI is het voorkomen en terugdringen van belasting-, premie-, uitkeringsfraude en misbruik en oneigenlijk gebruik van toeslagen alsook overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden.

Door de adviesrapporten van de Commissie Roemer heeft een aantal partners in de LSI in december 2020 ingestemd met de inzet van een pilot in de vorm van een FRIT voor de aanpak van misstanden rondom arbeidsmigranten.