In samenwerking met Waterschap Limburg heeft de gemeente Bergen een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld die het afkoppelen van regenwater van het riool extra aantrekkelijk maakt.

Afkoppelen regenpijp loont, koppel je regenpijp af en ontvang tijdelijk 10 euro per vierkante meter

Ontvangt u normaal gesproken €5,- per m2, tijdelijk is dat bedrag verdubbeld naar €10,- per m2 afgekoppeld oppervlak. Dit is een tijdelijke regeling, op = op, dus doe nu mee!

Inmiddels zijn er al ruim 540 aanvragen goedgekeurd. Daardoor is tot nu toe een totale oppervlakte van bijna 64.000 m2 afgekoppeld (stand maart 2022).

Voorwaarden bij aanvragen subsidie

 • Deze regeling geldt voor particulieren en bedrijven.
 • De aanvrager is eigenaar van het perceel.
 • Het af te koppelen, verharde oppervlak bestaat uit dakoppervlak van een woning, bedrijf, bijgebouwen of verharding zoals terras, parkeerplaats of inrit. Dit oppervlak is aangesloten (direct of indirect) op het gemeentelijk rioolstelsel.
 • Voor dit oppervlak heeft u niet eerder subsidie aangevraagd.
 • Voor dit oppervlak is niet eerder subsidie verleend.
 • U loost het regenwater op dit moment legaal op het riool. Panden die gebouwd zijn na 2001 en panden die aangesloten zijn op het drukriool, mogen geen regenwater lozen op het riool en komen dus niet in aanmerking voor de subsidie.
 • Het afgekoppelde regenwater infiltreert op eigen terrein in de bodem of wordt op een andere manier verwerkt, bijvoorbeeld in een vijver of een tank voor hergebruik.
 • Het afgekoppelde regenwater kunt u afvoeren naar de openbare ruimte als daar voorzieningen aanwezig zijn met voldoende capaciteit, bijvoorbeeld een infiltratieriool.
 • Afkoppeling van het hemelwater bezorgt geen overlast in uw omgeving.
 • Het af te koppelen oppervlak is minimaal 20 m2 (voor daken geldt: horizontaal geprojecteerd gemeten).
 • Het af te koppelen oppervlak, het regenwater dat er vanaf komt, mag geen bodemverontreiniging veroorzaken. Het afgekoppelde regenwater moet voldoende schoon zijn om in de bodem te infiltreren.

Aanmelden

Wilt u meedoen, stuur dan een e-mail (afkoppelen@bergen.nl) of bel met het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 04 85 om u aan te melden. Geef daarbij uw naam, adres en telefoonnummer door. Dan neemt een van onze medewerkers contact met u op om een afspraak te maken en de mogelijkheden en voorwaarden met u te bespreken.

Meer informatie

De afkoppelregeling is een onderdeel van de regionale campagne Waterklaar. Het initiatief is ontstaan om samen met inwoners wateroverlast te voorkomen, problemen van verdroging te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren. Lees meer op de website van Waterklaar(externe link).