Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsboring in werking getreden. Door de komst van de Wkb verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Deze nieuwe wetgeving heeft mogelijk gevolgen voor u op het moment dat u de aanvraag omgevingsvergunning indient.

In onderstaande video wordt uitleg gegeven over wat de Wet kwaliteitsborging is.

De Wkb voor bouwen is op 1 januari 2024 in werking getreden. Naar verwachting zal de Wkb voor verbouwen gaan gelden vanaf 1 januari 2025.

Ik wil (ver)bouwen. Wat nu?

Om ervoor te zorgen dat u voor uw bouw-/verbouwplannen de juiste aanvraag bij de gemeente indient, kunt u het beste eerst de vragenlijst doorlopen op het Omgevingsloket. Daaruit volgt of uw bouwwerk onder de Wkb valt of niet. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt is er een bouwmelding nodig. Ook deze melding doet u via het Omgevingsloket. Vergeet hierbij niet de benodigde stukken toe te voegen. Neem contact op met de gemeente voor vragen en/of meer informatie.

Wat doet een kwaliteitsborger?

 • De kwaliteitsborger toetst vooraf of uw bouwplan aan de technische regels voldoet.
 • De kwaliteitsborger legt vooraf vast welke risico’s er zijn.
 • De kwaliteitsborger legt vooraf vast welke maatregelen er moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet.
 • De kwaliteitsborger stelt een borgingsplan op waarin hij de risicobeoordeling en de controlemaatregelen vastlegt. Ook geeft hij aan met welke kwaliteitsinstrumenten hij werkt.

Met dit borgingsplan dient u, of uw architect/bouwadviseur/aannemer, via het Omgevingsloket een bouwmelding in te dienen bij de gemeente. Hierbij geeft u aan welke kwaliteitsborger u bij uw bouwplan betrokken heeft.

Bijzondere lokale omstandigheden

De regels rondom de Wet kwaliteitsborging zijn vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Belangrijke onderdelen van de Wkb zijn de risicobeoordeling en het borgingsplan. Bij het bouwen onder kwaliteitsborging dienen bijzondere lokale omstandigheden of risico’s te worden meegenomen als uitgangspunt voor de risicobeoordeling en het borgingsplan.

Wat zijn bijzondere lokale omstandigheden?

Bij het beoordelen of een bouwactiviteit aan de regels voldoet moet een kwaliteitsborger ook rekening houden met bijzondere lokale omstandigheden. Het gaat hierbij echter niet om alle risico’s rondom een bouwproject. Een bijzondere lokale omstandigheid is een lokaal risico of een lokale situatie waardoor het eindresultaat van een bouwactiviteit mogelijk niet aan de bouwtechnische regels van het Bbl voldoet. Het moet daarbij logischerwijs gaan om regels die vallen onder de Wkb: de bouwtechnische regels van hoofdstuk 4 (nieuwbouw)  en 5 (verbouw) van het Bbl.

Wat is het doel van bijzondere lokale omstandigheden?

Het doel van bijzondere lokale omstandigheden in de Wkb is het overdragen van informatie over lokale risico’s aan de initiatiefnemer en de kwaliteitsborger. Het aanwijzen van bijzondere lokale omstandigheden dient als ondersteuning van de initiatiefnemer en de kwaliteitsborger.

De gemeente verplicht door het aangeven van bijzondere lokale omstandigheden de kwaliteitsborger om nadrukkelijk aandacht te besteden aan het betreffende onderdeel van de bouw. De kwaliteitsborger moet:

 • De bijzondere lokale omstandigheden meenemen in de risicobeoordeling van de bouwactiviteit.
 • In het borgingsplan aangeven welke maatregelen naar aanleiding van de bijzondere lokale omstandigheden worden getroffen.
 • Bij de verklaring aangeven wat het resultaat was van de maatregelen die zijn genomen om de lokale risico’s te voorkomen of te beperken.

Is het verplicht voor een kwaliteitsborger om bijzondere lokale omstandigheden mee te nemen in de verklaring?

De kwaliteitsborger moet actief nagaan of er sprake is van bijzondere lokale omstandigheden en er rekening mee houden in de risicobeoordeling.

De gemeente toetst bij de bouwmelding en de gereedmelding of de bijzondere lokale omstandigheden volgens de regels zijn meegenomen. De bouwmelding is onvolledig als de bijzondere lokale omstandigheden niet worden meegenomen in de risicobeoordeling en het borgingsplan. Wordt er in een verklaring niet ingegaan op het resultaat van de maatregelen dan voldoet de verklaring niet aan de regels en kan er geen gereedmelding mee worden gedaan.

Wat zijn de bijzondere lokale omstandigheden in onze gemeente?

Hieronder leest u meer over de lokale omstandigheden die mogelijk een rol kunnen spelen bij uw project.

Let op: de lijst van bijzondere lokale omstandigheden is dynamisch en wordt door de gemeente up-to-date gehouden. Bijzondere lokale omstandigheden kunnen namelijk in de loop van de tijd veranderen.

Voor de gemeente Bergen (L) gelden op dit moment de volgende bijzondere lokale omstandigheden:

 • Grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied
  Boringsvrije zone “Venloschol“
  Bufferzones grondwaterafhankelijke natuur “De Hamert”
  Voor meer informatie zie: Atlas Limburg. Kies de map omgevingsverordening en dan kaart 4.

 • Bodemwarmte interferentiezone
  Bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar worden geplaatst kunnen invloed hebben op de temperatuur van de ondergrond bij de 'buur-systemen'. Daardoor kunnen bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar (± 150 m) worden geplaatst, elkaar positief of negatief beïnvloeden Via www.wkotool.nl kunt u de locaties vinden van gesloten bodemenergiesystemen in Bergen (L). In deze tool hebben we de bij ons bekende bodemenergiesystemen ingevoerd. Er wordt via deze tool soms doorverwezen naar de gemeente of provincie. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.
  Let op: Bodem energiesystemen zijn niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.

 • Hoge grondwaterstand in Siebengewald en omstreken

 • Draagkracht bodem
  Houdt rekening met kleilagen, watervoerende lagen, resten van funderingen of andere materialen in de bodem en specifieke funderingsconstructies van belendingen. Bouwt u naast een bouwvallig gebouw, een gebouw dat slecht gefundeerd is of een monument? Neem dan extra maatregelen die het risico op het ontstaan van schade door trillingen verkleinen.
  Als er archeologische waarden worden aangetroffen, kan het zijn dat het bouwwerk op een andere manier moet worden gefundeerd. Neem dit mee in de lokale risico afweging.
  Via sonderingsonderzoek doet u zelf onderzoek naar de draagkracht van de bodem. Uit dit onderzoek kan blijken dat er dieper gegraven moet worden. Houdt dan rekening met het grondwater-beschermingsgebied en de regels die daarvoor gelden en de grondwaterstanden. 

 • Advies met instemming van een ketenpartner (hieruit kunnen bijzondere lokale omstandigheden vanuit de visie van de ketenpartner volgen)

 • Bluswatervoorzieningen
  Voor meer informatie zie het Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Vragen?

We begrijpen dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet vragen kunnen oproepen. Neem voor vragen en/of meer informatie gerust contact met ons op. We helpen u graag op weg met uw initiatief. Bel naar (0485) 34 83 83 of mail naar info@bergen.nl.