Uitvoering geven aan de gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de regels van het omgevingsrecht (regelgeving voor bouwen, slopen, milieu, brandveiligheid, ruimtelijke ordening, bijzondere wetten en APV) is belangrijk om te kunnen waarborgen dat de gemeente Bergen een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving kan zijn.

Soms kan het gedrag van individuele burgers of bedrijven dit streven bedreigen en een risico opleveren voor de leefomgeving. Het is dan aan de gemeente om te zorgen dat de risico's beheersbaar blijven. Er is echter altijd een grens aan de middelen die de gemeente daarvoor kan en wil inzetten.

Deze grens bepaalt daarmee ook de mate van risico die de gemeente acceptabel vindt om door de gemeentelijke samenleving te worden gedragen. Dit beleid en uitvoeringsprogramma geven inzicht in de keuzes die op dit vlak gemaakt zijn. In dit beleid zijn de beleidsdoelen verwoord en zijn de methodieken en indicatoren beschreven die gebruikt worden om te bepalen of aan de gestelde doelen wordt voldaan.

VTH-uitvoeringsprogramma (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)

De uitvoering van het beleid op detailniveau wordt elk jaar vastgesteld in een VTH-uitvoeringsprogramma. Hierin worden de concrete werkzaamheden en prioriteiten vastgelegd. In het VTH-jaarverslag wordt aangegeven of de beoogde doelstellingen zijn behaald.