Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat doorgeven aan deze gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Verhuizen naar buitenland staat vermeld wat u moet doen.

Als u te laat bent met het doorgeven van uw verhuizing, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Onder het kopje Formulieren vindt u de link om digitaal met DigiD aangifte van verhuizing te doen.

Hoe werkt het?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Wat moet ik meenemen?

Online doorgeven

 • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u die aan via DigiD.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • het verhuisformulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • kopie van het huur- of koopcontract

U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner, dit kan ook digitaal via DigiD
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Hoe lang duurt het?

De gemeente past binnen 5 werkdagen, na de datum van uw verhuizing, uw adresgegevens aan.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de verwerking van uw verhuizing.

Aanvullende informatie

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

De hoofdbewoner kan hiervoor ook gebruik maken van het digitale formulier "Toestemming inwoning - samenwoning". Dit moet ingevuld worden met DigiD.

Formulieren

Sinds 1 januari 2015 geldt:

Op grond van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) wordt de termijn van aangifte voor een verhuizing vier weken voor en vijf dagen na de daadwerkelijke verhuizing.

Als u aangifte doet van een adreswijziging die maximaal vijf dagen voor de aangifte plaatsvindt, moet u deze aangifte schriftelijk of aan de balie van de gemeente doen om de in de aangifte vermelde datum van adreswijziging in de BRP te kunnen laten registreren.

De onderstaande formulieren vult u in met uw DigiD.

Toestemming inwoning - samenwoning

Verhuizing binnen Nederland

Verhuizing naar het buitenland - Emigratie

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85