Het vervoeren van kinderen naar en van school is op de eerste plaats een taak van de ouders, verzorgers of een kennis. Bij sommige kinderen zorgt de gemeente voor een vervoersvoorziening of vergoeding. Bijvoorbeeld wanneer een kind een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en daardoor niet zelfstandig naar school kan gaan.

Er zijn voorwaarden verbonden aan het leerlingenvervoer. Zo wordt er gekeken naar de afstand tussen de woning en school, maar ook naar de mogelijkheden van het kind zelf.

Hoe werkt het?

Bij het toekennen van leerlingenvervoer wordt betrokken:

 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van het kind

Op basis van de door u verstrekte informatie wordt beoordeeld of en welke vorm van vervoer door de gemeente wordt vergoed.

De vervoersvormen waarvoor u in aanmerking kunt komen zijn:

 • Fietsvergoeding
 • Bromfietsvergoeding
 • Vergoeding openbaar vervoer
 • Vergoeding eigen vervoer
 • Aangepast vervoer

Als uw kind begeleiding nodig heeft, kunt u hiervoor ook een vergoeding krijgen. U kunt hiermee zelf met uw kind meereizen of iemand anders vragen dat voor u te doen.

Vergoedingen

 1. Als uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als de school van het (voortgezet) speciaal onderwijs of de speciale school voor primair onderwijs op meer dan zes kilometer van uw woning ligt.
 2. Als de dichtstbijzijnde gewone basisschool op meer dan zes kilometer afstand van uw woning ligt, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat.
 3. Als de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding voor uw kind en de begeleider.
 4. Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij recht op aangepast vervoer. De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Niet alle leerlingen kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer. De regeling is bedoeld voor leerlingen die één van de hieronder genoemde schoolsoorten bezoeken:

 • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)
 • leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
 • leerlingen met een beperking in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs
 • leerlingen die een gewone basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor verder moeten reizen.

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs - inclusief praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs - komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer,

behalve als zij door een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet, of niet zelfstandig kunnen reizen.

Beperkingen

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat:

 • Afhankelijk van het inkomen, er een drempelbedrag in rekening wordt gebracht.
 • Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is, kan de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u verlangen.

NB: De gemeente mag in sommige gevallen voor het vervoer een drempelbedrag en een draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage in rekening brengen.

Wat moet ik doen?

 • Bij de gemeente kunt u een schriftelijk verzoek indienen om vergoeding van de kosten.
 • De gemeente toetst het verzoek aan de Verordening leerlingenvervoer gemeente Bergen. Binnen 8 weken moet de gemeente een besluit nemen.
 • U ontvangt een beschikking. In deze beschikking staat of u aanspraak op vervoer hebt en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.
 • Als u volgens de beschikking recht hebt op vergoeding van openbaar vervoer geeft de gemeente aan hoe u die kosten bij de gemeente kunt declareren.

Wat moet ik meenemen?

 • In het gemeentehuis zijn standaardaanvraagformulieren beschikbaar.
 • U levert dit formulier volledig ingevuld bij de gemeente in.
 • Een IB 60-formulier van de Belastingdienst waarop het belastbaar inkomen van beide ouders staat. Dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken. Het IB 60-formulier kunt u telefonisch aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800-0543.

 • In het geval uw kind speciaal onderwijs volgt, dient u bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van een medische indicatie. 

Hoe lang duurt het?

Voor leerlingenvervoer komen de leerlingen in aanmerking die onderwijs volgen bij de volgende instellingen:

 • scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder;
 • speciale scholen voor basisonderwijs (sbo): voorheen LOM-, mMLK- en IOBK-scholen;
 • speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra, zoals ZMLK en vso-ZMLK, ZMOK en vso-ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten, meervoudig gehandicapten (mg) en vso-mg;
 • voortgezet onderwijs (vo), alleen als er sprake is van structurele handicap: regulier voortgezet onderwijs, exclusief het Leerwegondersteunend onderwijs(LWOO) en het Praktijkonderwijs(PRO).

Formulieren

Download onderstaand formulier, vul het in en stuur het op of geef het af bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.