Doel van de landschapsvisie is een doorontwikkeling van het Maasdal naar een aantrekkelijk, vitaal landschap.

Gemeente Bergen wil daarbij zorgvuldig omspringen met de hoge landschappelijke kwaliteit van het Maasdal. Die bestaat onder andere uit de Maasheggen, terras- en steilranden, kwelgeulen, beekdalen, oude wegen en laanbeplantingen. De visie gaat helpen bij het maken van keuzes en dient als inspiratiekader voor beleid. Hierbij blijft het belang van een gezonde agrarische bedrijfsvoering voor de gemeente voorop staan.

Toetsingskader

De Landschapsvisie Maasdal Bergen is een toetsingskader voor beleid en geen concreet plan.

Aangepaste visie

De conceptvisie heeft eerder ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de zienswijzen is de kaart uit de visie aangepast als het gaat om de weergave van wandelroutes. Er is op de aangepaste kaart sprake van een icoontje in de vorm van een wandelaar, in plaats van een route (zoals deze in de concept visie met stippenlijn was aangegeven). Daarnaast is opgenomen dat wanneer er daadwerkelijk sprake is van een initiatief, er rekening moet worden gehouden met de privacy.

Ook met betrekking tot stikstof in relatie tot natuur inclusieve landbouw is de visie aangepast.

Verder zijn de kaarten van Laag 1 ‘Terrassen en geulen’ en de Visiekaart ontdaan van de huiskavels van de twee melkveebedrijven in het Maasdal.

De gemeenteraad heeft de Landschapvisie Maasdal Bergen vastgesteld in de vergadering van 10 november 2020.