Wat is het?

De Wet open overheid (Woo) vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de overheid transparanter te maken en inwoners en ondernemers meer inzicht te bieden in het handelen van overheidsorganisaties.

Hoe werkt het?

Wilt u informatie opvragen over het beleid van de gemeente, dat nog niet is gepubliceerd of op een andere manier openbaar is gemaakt? Dan dient u een Woo-verzoek in bij de gemeente.

U kunt bijvoorbeeld ook informatie opvragen over hoe het beleid is voorbereid of uitgevoerd. Het gaat hier om publieke informatie, die in documenten is neergelegd bij de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Als uw verzoek wordt goedgekeurd, wordt de informatie openbaar voor iedereen.

Wat moet ik doen?

U dient een Woo-verzoek in bij de gemeente. In dit verzoek staat onder andere:

  • Uw naam, (post)adres en handtekening;
  • Waarover u informatie wilt ontvangen;
  • Om welke documenten het gaat.

U kunt een Woo-verzoek indienen:

  • Digitaal, via dit formulier;
  • Per post, via Gemeente Bergen (L), Postbus 140, 5854 ZJ Bergen L;
  • Per mail, via info@bergen.nl.

Hoe lang duurt het?

Binnen vier weken hoort u of uw verzoek is goedgekeurd. De gemeente kan deze termijn eenmalig met twee weken verlengen.

Aanvullende informatie

Goedkeuring Woo-verzoek

Als de gemeente uw verzoek goedkeurt, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. U kunt bijvoorbeeld een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen om de documenten te komen inzien.

Afwijzing Woo-verzoek

De gemeente wijst uw Woo-verzoek af als één van de uitzonderingen in de Woo van toepassing is. Bijvoorbeeld als het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of als het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens. Deze uitzonderingen zijn genoemd in artikel 5.1 van de Woo.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Of reageert de gemeente niet binnen de termijn? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.