Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hoe werkt het? 

Besluiten van de gemeente worden genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u meestal bezwaar maken. In het besluit zelf staat vaak of dat mogelijk is. Bezwaar maken doet u binnen 6 weken nadat het besluit is verzonden of bekendgemaakt.

Wat moet ik doen?

U dient uw bezwaar in per brief. In deze brief schrijft u in ieder geval:

 • Uw naam en adres;
 • De datum waarop u de brief schrijft;
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt;
 • Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • Waarom u tegen dit besluit bezwaar maakt;
 • Uw handtekening.

Dient u (tevens) namens iemand anders een bezwaar in? Gebruik dan onderstaand machtigingsformulier. 

Machtigingsformulier bezwaar maken

Stuur uw brief per post naar de gemeente of geef deze af bij de balie in het gemeentehuis. Een bezwaar(schrift) dat per e-mail is verstuurd, kunnen we niet accepteren.

Postadres Gemeente Bergen (L)

 • Gemeente Bergen
  Postbus 140
  5854 ZJ Bergen L

Aanvullende informatie

Procedure bezwaar

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften onderzoekt het bezwaar. Betrokkenen krijgen de gelegenheid om hun standpunt uit te leggen in een hoorzitting. De hoorzitting is openbaar, maar als betrokkenen liever een behandeling achter gesloten deuren willen, kan de commissie daartoe besluiten.

Na de hoorzitting brengt de commissie een advies uit aan het bestuursorgaan. In dit advies staat hoe het bestuursorgaan op het bezwaar kan beslissen. Het advies is niet bindend; het bestuursorgaan is niet verplicht het advies op te volgen.

Stukken ter inzage

Wanneer een bezwaar in een hoorzitting wordt behandeld, liggen de stukken een week voor de hoorzitting ter inzage. Wilt u deze stukken inzien? Maak dan een afspraak met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften.

 • Secretariaat Commissie Bezwaarschriften
  Postbus 140
  5854 ZJ Bergen L
 • Telefoonnummer: (0485) 34 83 83

Meer informatie over de procedure van uw bezwaar leest u in de brochure commissie bezwaarschriften. Deze brochure kunt u hieronder downloaden.

Leden commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften is volledig onafhankelijk en bestaat uit juridisch deskundigen die niet aan de gemeente verbonden zijn. Om duidelijkheid te geven naar belanghebbenden en elke indruk van belangenverstrengeling te voorkomen, zijn de namen van de leden van de commissie openbaar bekend:

 • De heer mr. C.J. Grasmeijer (voorzitter)
 • Mevrouw mr. L.T.M. Smets (plaatsvervangend voorzitter en lid)
 • De heer mr. J.W.H. van den Broek (lid)
 • De heer mr. M.F. van den Brink (lid)
 • Mevrouw mr. G.T.J. Kouwenberg (lid)

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit is genomen, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Hieraan zijn kosten verbonden, afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Bezwaar belastingen en WOZ

In de gemeente Bergen wordt het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen verzorgd door Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Bezwaar indienen tegen de aanslag gemeentelijke belastingen of de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond doet u rechtstreeks bij BsGW.

Beroep indienen

Bent u het niet eens met het besluit dat op uw bezwaar is genomen? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank Limburg. Dit moet meestal binnen 6 weken na het besluit op uw bezwaar. Meer informatie over het indienen van een beroep leest u op de website van de Rechtspraak.

Jaarverslag commissie bezwaarschriften

In het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften vindt u cijfermatige informatie en verantwoording over de zaken die de commissie heeft behandeld. De jaarverslagen van de afgelopen jaren kunt u hieronder downloaden.