In gebiedsontwikkeling Groene Rivier in Well komt een aantal grote ontwikkelingen samen.

De Groene Rivier

Rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting gaan in dit project hand in hand. Tegelijkertijd met de rivierverruiming ontstaat een nieuw beekdal. De dijken komen landschappelijk en cultuurhistorisch gezien op de juiste plek en we maken ze, op gepaste wijze, hoger en sterker. De dorpen zijn daardoor beter beschermd en de Maas krijgt meer ruimte. Door maaiveldverlagingen en de aanleg van een brug met een grotere overspanning ontstaat een betere doorstroming. Daardoor wordt tot in Roermond geprofiteerd van lagere waterstanden.

Duurzaam

Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well is ook een duurzaam project. Met dit project worden, op kleine schaal, zowel de gevolgen als de oorzaken van de klimaatverandering tegengegaan. Hiermee zetten we de Groene Rivier op de kaart als een van de duurzaamste landelijke voorbeeldprojecten. Zo wordt de grond uit het gebied direct benut voor de aanleg van de waterkeringen. Dit zorgt voor een zeer beperkte uitstoot tijdens de werkzaamheden. Maar ook daarna blijft het gebied bijdragen aan een gezond klimaat. Het wordt een natuurrijk gebied waar toekomstbestendige landbouw voedselproductie combineert met landschapsbeheer, belevingswaarde, een gezonde bodem en een hoge biodiversiteit. Kortom: de ruimtelijke kwaliteit van het totale plangebied wordt door deze integrale werkwijze op een hoger niveau gebracht.

Samenwerking

Dit alles vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Passend bij de bijzondere ontstaansgeschiedenis en klaar voor de toekomst. Zo bouwen we samen aan een hoogwaterveilig, klimaatbestendig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap. Oók in het karakteristieke en cultuurhistorische interessante Well met haar beschermde dorpsgezicht en het aanwezige kasteel.

Gebiedsontwikkeling Groene Rivier

Gemeente Bergen heeft eind 2020 in dit gebied 49 hectare grond en de daarbij behorende gebouwen van Provincie Limburg gekocht voor 600.000 euro. Hiermee krijgt de gemeente Bergen meer regie op de genoemde ontwikkelingen en wordt een extra stap gezet naar zo veel mogelijk ruimte voor de rivier en daarmee zo laag mogelijke dijken.

De Groene Rivier

De Groene Rivier is een oude Maasarm die de scheiding vormt tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ Well. Het gebied is onderdeel van het unieke Noord-Limburgse terrassenlandschap.

De oude oevers van deze geul kun je als terrasranden nog zien bij onder andere de sportvelden en de nieuwe begraafplaats. Het gebied ligt relatief laag en stroomde van oorsprong bij hoog water mee. Dat werd onmogelijk gemaakt door de aanleg van de provinciale weg naar de Koninginnebrug, met hogere waterstanden op de Maas bij hoog water als gevolg. Een effect dat nog versterkt werd door de aanleg van de dijken in Well.

Prominent in deze oude stroomgeul ligt Kasteel Well.

Dijkversterking

De kades in Well, aangelegd na de hoogwaters in 1993 en 1995, voldoen niet meer aan de huidige wettelijke normen. Om de inwoners ook in de toekomst te beschermen tegen het water, komen er daarom hogere en sterkere waterkeringen. Deze nieuwe waterkeringen gaan wél de huizen en bedrijven beschermen, maar niet onnodig ruimte van de Maas afnemen. Sterker nog, er wordt ruimte teruggegeven die na 1995 is ingeperkt. Zo worden woningen en bedrijven in Well beter beschermd, kan er meer water door de rivier stromen en wordt de Maas in zijn geheel veiliger.

Meer ruimte voor de Maas

Op termijn gaat de Groene Rivier, bij hoge waterstanden, meestromen  met de Maas. Om dat mogelijk te maken komt onder de provinciale weg naar de Koninginnebrug een onderdoorgang.

Beekherstel

De structuur van de Wellse Molenbeek heeft fors aan ecologische waarde ingeboet. De beek krijgt een natuurlijker karakter, waardoor deze plaats biedt aan waterplanten en -dieren die er van oorsprong thuishoren. Beekherstel dat overigens niet alleen op water afvoeren is gericht, maar ook op water vasthouden. Droogte is immers net als hoog water in toenemende mate een probleem.

Natuur- en landschapsontwikkeling

Het nieuw in te richten gebied maakt én de omgeving veiliger én het landschap aantrekkelijker. Sinds de grote ruilverkaveling in de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn veel markante landschapselementen uit dit gebied verdwenen en is de biodiversiteit enorm afgenomen. Een gebied waar voedselproductie, landschappelijke variatie en soortenrijkdom dus hand in hand gaan.

Aansluiting op Maaspark Well

Al vrij snel na de aanleg van de kades in 1996 werd duidelijk dat de Maas ook ruimte nodig heeft. Daarom werd in 2014 ‘Maaspark Well’ gestart, een project om de rivier meer ruimte te geven. Er wordt een hoogwatergeul gerealiseerd tussen Well en Aijen en de voorhaven bij het Leukermeer wordt groter. Maaspark Well is een belangrijke schakel in het grote, landelijke programma 'Ruimte voor de Rivier'.

De Groene Rivier sluit straks naadloos aan op Maaspark Well. Bij hoge waterstanden stroomt het water vanuit de Groene Rivier richting de hoogwatergeul van Maaspark Well. Daarmee wordt de hoeveelheid water die de Maas kan afvoeren bij hoogwater, verder vergroot.

Een veilige en aantrekkelijke inrichting

De gemeente maakt samen met andere overheden plannen voor een veilige en aantrekkelijke inrichting van gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well. Een direct resultaat van de grondaankoop door de gemeente is dat er minder dijklengte hoeft te worden aangelegd. Ook de geplande dijk tussen Maaspark Well en de Groene Rivier kan komen te vervallen. Keesjan van den Herik, Omgevingsmanager Waterschap Limburg: 'Veiligheid en landschapsherstel kunnen hier samen optrekken en tot een uniek landschap leiden.’

Meer informatie en digitale werkatlas

Meer informatie en kaartmateriaal kunt u lezen en downloaden op de website van Waterschap Limburg. In de digitale werkatlas kunt u zien hoe de dijken en groene rivier in de omgeving worden ingepast, welke keuzes nog gemaakt moeten worden. De atlas is een levend document, plannen worden steeds verder en gedetailleerder uitgewerkt. Dat kunt u allemaal volgen in de digitale werkatlas.