Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

  • Het is goed advies te vragen voordat u uw bezwaar maakt. Bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.
  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat hierin naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit aan u is gestuurd. Indien het besluit alleen is gepubliceerd geldt een termijn van zes weken na publicatiedatum.
  • Ontvangt de gemeente uw bezwaar te laat? Dan behandelt zij uw bezwaar niet.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

Bezwaar maken kan alleen schriftelijk per brief. Zet in uw bezwaar de volgende informatie:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Hoe lang duurt het?

De gemeente Bergen (L) heeft een bezwaarschriftencommissie. Daarom beslist de gemeente binnen 12 weken op een bezwaarschrift. Als een gemeente geen bezwarencommissie heeft beslist de gemeente binnen 6 weken op een bezwaar.

Beroep indienen

Heeft de gemeente een bezwaar afgewezen? Tegen een beslissing op het bezwaarschrift kan doorgaans beroep worden ingediend bij de rechter. In het genomen besluit van de gemeente staat of dit kan. Een beroep dient binnen 6 weken te zijn ingediend.