Functie

Wethouder

Taken

1e locoburgemeester

Portefeuillehouder Ruimte & Financiën:

 • Financiën
 • Inkoop
 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke Ordening / Ruimtelijk Beheer
 • Milieu en duurzaamheid
 • Waterveiligheid
 • Landschappelijke kwaliteit
 • Wonen (RO)
 • Regiovisie BGMM
 • Monumentenzorg

Daarnaast zitten in de portefeuille de projecten:

 • Energie Landgoed Wells Meer
 • Nationaal Park De Maasduinen
 • Maaspark Well

Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor

 • Herijking Visie Bergen 2030
 • Subsidiebeleid
 • Bezuinigingen Programma 1 Samenleving

Onderlinge vervanging

 • Wethouder Ponjee (2e locoburgemeester) vervangt wethouder Splinter
 • Wethouder Splinter (1e locoburgemeester) vervangt burgemeester Pelzer

Ambtsgebonden (q.q.)

 • Lid Coöperatie Inkoopcentrum Zuid
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van Enexis Holding, Vordering Enexis Holding, Verkoop Vennootschap B.V., Publiek Belang Elekticiteitsproductie B.V., CBL Vennootschap B.V., Claim Staat Vennootschap B.V. en Extra Zekerheid Vennootschap B.V.
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van WML Limburgs drinkwater
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van BNG bank
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering Afval Samenwerking Limburg
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nazorg Limburg
 • Voorzitter Regiovisie BGMM 2e tranche
 • Bestuurlijk trekker Delta opgave Maas regio Noord-Limburg
 • Voorzitter Taakgroep Maas Nederlandse Vereniging Riviergemeenten
 • Bestuurslid Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma Maas
 • Lid Waterpanel Noord
 • Lid Stuurgroep Noordelijke Maasvallei
 • Lid Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg
 • Voorzitter Natuurnetwerk Gemeenten
 • Vice-voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen
 • Vice-voorzitter wethoudersoverleg Regio Limburg Landelijk Gebied & Ruimte
 • Deelnemer Regiegroep Regiovisie Regio Limburg Noord
 • Deelnemer wethoudersoverleg Regio Limburg Noord Wonen (met wethouder Ponjee)
 • Deelnemer Regionale Energie Strategie
 • Deelnemer overleg LLTB regio Noord-Limburg
 • Lid Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg (met wethouder Pekema)

Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden

 • DGA Ampco B.V
 • Voorzitter stichting MRC 'Marcroix'
 • Bestuurder Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)

Politieke partij

Christen Democratisch Appèl (CDA) Afdeling Bergen.

Contact

E-mail

U kunt wethouder Splinter een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met wethouder Splinter een afspraak maken.