Functie

Wethouder

Taken

1e locoburgemeester

Portefeuillehouder Ruimte & Financiën:

 • Financiën
 • Inkoop
 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke Ordening / Ruimtelijk Beheer
 • Milieu en duurzaamheid
 • Waterveiligheid
 • Landschappelijke kwaliteit
 • Wonen (RO)
 • Regiovisie BGMM
 • Monumentenzorg

Daarnaast zitten in de portefeuille de projecten:

 • Energie Landgoed Wells Meer
 • Nationaal Park De Maasduinen
 • Maaspark Well

Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor

 • Herijking Visie Bergen 2030
 • Subsidiebeleid
 • Bezuinigingen Programma 1 Samenleving

Onderlinge vervanging

 • Wethouder Ponjee (2e locoburgemeester) vervangt wethouder Splinter
 • Wethouder Splinter (1e locoburgemeester) vervangt burgemeester Pelzer

Ambtsgebonden (q.q.)

 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van Enexis Holding B.V.
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van Vereniging van Gemeenten
 • Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. cum annexis (VEGAL)
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van WML Limburgs drinkwater
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van BNG bank
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering Afval Samenwerking Limburg
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nazorg Limburg
 • Voorzitter Regiovisie Bergen, Gennep Mook en Middelaar
 • Voorzitter Taakgroep Maas Nederlandse Vereniging Riviergemeenten
 • Bestuurslid Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma Maas
 • Lid Waterpanel Noord
 • Lid Stuurgroep Noordelijke Maasvallei
 • Lid Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg
 • Voorzitter Natuurnetwerk Gemeenten
 • Voorzitter a.i. Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen
 • Bestuurslid Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
 • Vice-voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Landelijk Gebied & Ruimte Regio Noord Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Wonen Regio Noord Limburg (afhankelijk van agenda)
 • Lid Bestuurlijke Regiegroep Regio Noord Limburg
 • Lid Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg
 • Lid Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg
 • Lid Coöperatie Inkoopcentrum Zuid
 • Bestuurlijk deelnemer Limburgse Land en TuinbouwBond Maasduinen
 • Bestuurder Energielandgoed Wells Meer B.V.

Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden

 • DGA Ampco B.V
 • Voorzitter stichting MRC 'Marcroix'

Politieke partij

Christen Democratisch Appèl (CDA) Afdeling Bergen.

Contact

E-mail

U kunt wethouder Splinter een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met wethouder Splinter een afspraak maken.