Functie

Wethouder

Taken

1e locoburgemeester

Portefeuille Ruimte en Financiën

 • Financiën
 • Ruimtelijke Ordening / Ruimtelijk Beheer
 • Milieu / Duurzaamheid / Energietransitie
 • Waterveiligheid
 • Landschappelijke kwaliteit, landbouw en natuurbeheer
 • Grondbedrijf
 • Wonen
 • Monumentenzorg
 • Projecten:
  • Energielandgoed Wells Meer
  • Maaspark Well
  • Groene Rivier
  • Transitie Landbouw

Onderlinge vervanging

 • Wethouder Ponjee (2e locoburgemeester) vervangt wethouder Splinter
 • Wethouder Splinter (1e locoburgemeester) vervangt burgemeester Pelzer

Ambtsgebonden (q.q.)

 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van Enexis Holding B.V.
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. cum annexis (VEGAL)
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van WML Limburgs drinkwater
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van BNG bank
 • Vertegenwoordiger in Taakgroep Maas van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
 • Voorzitter Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar
 • Lid Waterpanel Noord
 • Lid Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg
 • Agendalid Stuurgroep Maasheggen UNESCO Man and Biosphere
 • Voorzitter Natuurnetwerk Gemeenten en hierdoor q.q. bestuurslid Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
 • Voorzitter a.i. Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen en hierdoor q.q. bestuurslid Stichting Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen
 • Vice-voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Landelijk Gebied & Ruimte Regio Noord Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Wonen Regio Noord Limburg
 • Lid Bestuurlijke Regiegroep Regio Noord Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg
 • Bestuurder Energielandgoed Wells Meer B.V.
 • Bestuurder De Marke Stichting
 • Eerste vertegenwoordiger K80

Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden

 • DGA Ampco B.V. Directeur-Grootaandeelhouder (zonder bezoldiging)
 • Voorzitter stichting MRC 'Marcroix' (onbezoldigd) 

Politieke partij

Christen Democratisch Appèl(externe link) (CDA) Afdeling Bergen

Contact

E-mail

U kunt wethouder Splinter een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met wethouder Splinter een afspraak maken.