Functie

Wethouder

Taken

1e locoburgemeester

Portefeuille Ruimte en Financiën

 • Financiën
 • Inkoop
 • Ruimtelijke Ordening / Ruimtelijk Beheer
 • Milieu / Duurzaamheid / Energietransitie
 • Waterveiligheid
 • Landschappelijke kwaliteit, landbouw en natuurbeheer
 • Grondbedrijf
 • Wonen
 • Monumentenzorg
 • Projecten: 
  • Energielandgoed Wells Meer
  • Maaspark Well
  • Groene Rivier
  • Transitie Landbouw

Onderlinge vervanging

 • Wethouder Ponjee (2e locoburgemeester) vervangt wethouder Splinter
 • Wethouder Splinter (1e locoburgemeester) vervangt burgemeester Rauner

Ambtsgebonden (q.q.)

 • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van Enexis Holding B.V.
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. cum annexis (VEGAL)
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van WML Limburgs drinkwater
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering van BNG bank
 • Vertegenwoordiger in Taakgroep Maas van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering Coöperatie Inkoopcentrum Zuid
 • Voorzitter Regiovisie Bergen, Gennep Mook en Middelaar
 • Lid Waterpanel Noord
 • Lid Bestuurlijk Platform Maasvallei en Hoogwaterveiligheid Limburg
 • Lid Bestuurlijke Klimaatadaptatietafel Limburg
 • Agendalid Stuurgroep Maasheggen UNESCO Man and Biosphere 
 • Voorzitter Natuurnetwerk Gemeenten en hierdoor q.q. Bestuurslid Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren 
 • Voorzitter a.i. Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen en hierdoor q.q. bestuurslid Stichting Overlegorgaan Nationaal Park De Maasduinen
 • Lid Plattelandscoalitie Limburg - Programma Landelijk Gebied
 • Lid Bestuurlijk Netwerk Landelijk Gebied VNG
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimte (vicevoorzitter) en Wonen Regio Noord Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg
 • Bestuurder Energielandgoed Wells Meer B.V.
 • Bestuurder De Marke Stichting

Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden

 • Ampco B.V. Directeur-Grootaandeelhouder (bezoldigd)
 • Voorzitter stichting MRC 'Marcroix' (onbezoldigd)

Politieke partij

Christen Democratisch Appèl(externe link) (CDA) Afdeling Bergen

Contact

E-mail

U kunt wethouder Splinter een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met wethouder Splinter een afspraak maken.