De organisatie van de gemeente Bergen bestaat uit de afdelingen Staf, Ruimte & Samenleving en Bedrijfsvoering & Dienstverlening. Meer informatie over de organisatiestructuur en de opbouw van deze afdelingen vindt u op deze pagina.

Staf

Het team Staf bestaat uit medewerkers van de teams Bestuurssecretariaat, Communicatie, Managementassistenten, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie ter ondersteuning van het bestuur.

Ruimte & Samenleving

De afdeling Ruimte & Samenleving omvat een aantal beleids- en uitvoeringstaken die samengebracht zijn in teams: Team Buitendienst, Team Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Team Beleid & Opgaven. De aandachtsgebieden zijn onder andere programma’s en projecten op het gebied van bouwen, bestemmingsplannen, milieu, wegen, verkeer, water en duurzaamheid.

  • Team Buitendienst zorgt voor planning en onderhoud aan bossen, natuurterreinen en plantsoenen. Ook infrastructuur, rioleringen, straten en pleinen horen tot het aandachtsgebied. Bij het nemen van maatregelen bij calamiteiten (afsluiten van wegen bij hoog water en gladheidsbestrijding) is het Team Buitendienst betrokken.
     
  • Binnen het Team Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving vallen de aandachtsgebieden bouw, vergunningen, veiligheid, toezicht en handhaving.
     
  • Team Beleid & Opgaven behandelt vraagstukken van zowel ruimtelijke als sociale aard. Duurzaamheid, een leefbare en gezonde leefomgeving staan hierin centraal. Van water tot ecologie, van wonen tot bouwen zonder gas.

Bedrijfsvoering & Dienstverlening

Intern ondersteunende teams op het gebied van financiën, ICT automatisering & digitalisering, post, archief en facility.

  • Team Inwoners zorgt voor ondersteuning aan inwoners op het gebied van het eerste (telefonische) contact, zorg, werk (inkomen) en welzijn. Deze teams houden zich bezig met de voorbereiding van beleid, uitvoering en verantwoording op verschillende gebieden in het sociaal domein. Dat zijn onder andere participatie, jeugd- en maatschappelijke zorg, onderwijs, sociaal-cultureel werk, ouderenbeleid, volksgezondheid, sport en accommodatiebeleid.

Organogram

Bekijk hier het organogram.