Aanschrijving door de gemeente

Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Als u wettelijke regels overtreedt, dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving.

Op welke overtredingen let de gemeente?

  • Bouwen zonder omgevingsvergunning;
  • Gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan;
  • Illegaal houden van dieren;
  • Op een verkeerde manier huisvuil aanbieden.

Hoe werkt het?

Als u niets doet, dan regelt de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

Wat moet ik doen?

Als u een wettelijke regel overtreedt, krijgt u van de gemeente een brief. Daarin vraagt zij u de overtreding ongedaan te maken (een vooraanschrijving). Als u het hier niet mee eens bent, dan legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. Dit heet een zienswijze. Deze zienswijze stuurt u naar de gemeente.

Daarna krijgt u van de gemeente een definitief besluit. Hierin vraagt de gemeente u opnieuw om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een definitief handhavingsbesluit. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. U moet dan wel al de overtreding ongedaan maken.

Bestuursdwang of dwangsom voorkomen

  • U kunt de rechter vragen om een voorlopige uitspraak. Dit kunt u alleen doen als u bezwaar hebt gemaakt.
  • U kunt vragen om uitstel. De gemeente doet dan pas iets nadat zij beslist heeft op uw bezwaar.

Overtreding door iemand anders

Als u wilt dat de gemeente iets doet aan een overtreding door iemand anders, dan meldt u dit bij de gemeente (dit heet een verzoek tot handhaving). U kunt de gemeente meteen vragen om deze persoon een aanschrijving te sturen.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85