De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Bergen en is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert de uitvoering daarvan.

De burgemeester is onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraadsvergadering

De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad en zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Wethouders en burgemeester vormen samen het college.

Taken van de gemeenteraad

De gemeenteraad stelt de randvoorwaarden (financieel, tijd, richting, doel) vast, dit worden ook wel de kaders genoemd. Het college bereidt plannen voor en de gemeenteraad controleert of deze voldoen aan de kaders en besluit over de voorstellen. De gemeenteraad controleert daarnaast of de uitvoering van het beleid door het college juist gebeurt.

De gemeenteraad heeft als volksvertegenwoordiging ook een signalerende functie voor ontwikkelingen of gebeurtenissen die inwoners en organisaties in de gemeente raken. De raadsleden kunnen hierover vragen stellen, een opdracht geven of een initiatiefvoorstel indienen.

De gemeenteraad besluit

De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad beslist ook over de gemeentelijke wetten (verordeningen). De gemeenteraad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Het veranderen of aanpassen van een raadsvoorstel heet een amendement. 

De raad kan ook een motie aannemen. Dit is een dwingend verzoek aan het college om iets te onderzoeken of uit te voeren. Eventueel is dit gekoppeld aan een raadsvoorstel. Ook kan de raad zelf een voorstel doen (initiatiefrecht).

De gemeenteraad controleert

Raadsvragen

De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren en of ze de doelen halen die zijn afgesproken. De raad heeft hiervoor het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek.

Gemeenschappelijke regelingen

Op verschillende terreinen werkt de gemeente Bergen samen met andere gemeenten in de regio: we delen zo kennis, mensen en vooral ook kosten. Dit soort bestuurlijke samenwerkingen heten gemeenschappelijke regelingen en hebben vaak een gezamenlijk bestuur. 

De gemeenteraad van Bergen controleert of het belang van onze gemeente goed wordt behartigd. De benodigde informatie komt via rapportages en het stellen van vragen. In sommige gevallen worden raadsleden benoemd die een bepaalde regeling intensief volgen en hierover contact onderhouden met andere gemeenteraden.