Over gunning winrecht en uitgifte erfpacht.

Publicatie voornemen gunning winrecht

De gemeente Bergen (L) maakt hierbij bekend dat zij voornemens is, om zonder nadere selectieprocedure, een vervolg overeenkomst(en) aan te gaan op grond waarvan Kampergeul B.V. het recht verkrijgt om zand en grind te winnen in de Voorhaven van het Leukermeer en in de percelen kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie S, nrs. 443, 444, 445, 2047, 2287 en 1811. Deze percelen zijn eigendom van de gemeente Bergen.

De gemeente Bergen en Kampergeul werken al lange tijd samen aan de realisering van het project Maaspark Well deel Rivierverruiming  ten behoeve van o.a. waterstandsverlaging in de Maas en de ontwikkeling van natuur. Hiervoor is in 2013 het bestemmingsplan “Maaspark Well, deel rivierverruiming”- vastgesteld. Kampergeul heeft voor deze ontwikkeling een ontgrondingsvergunning en voert het project uit. De gemeente en Kampergeul hebben hierover in het verleden al samenwerkingsafspraken gemaakt.

De gemeente wenst het bestemmingsplan op haar percelen kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie S, nrs. 443, 444, 445, 2047, 2287 en 1811 én de percelen van de Voorhaven gerealiseerd te krijgen zonder de eigendom van de grond over te dragen. Omdat Kampergeul de ontgronding ter plaatse kan realiseren, aangezien zij als enige een ontgrondingsvergunning heeft, de ontgronding in samenhang met de rest van het project Maaspark Well dient plaats te vinden en de percelen op zichzelf en/of qua samenhang te klein zijn voor een zelfstandig ontgrondingsproject, kiest de gemeente ervoor om zonder nadere selectieprocedure een winrecht voor deze gronden aan Kampergeul te geven. De gemeente blijft eigenaar van de gronden en Kampergeul krijgt de gelegenheid om uitvoering te geven conform het bestemmingsplan.

Niet mee eens?

Indien iedere serieuze gegadigde vindt dat hij ook in aanmerking komt voor het aangaan van de overeenkomst dat de gemeente niet zonder selectieprocedure een overeenkomst met Kampergeul mag aangaan, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de Rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ Roermond).  Deze termijn is een vervaltermijn. Indien binnen die termijn geen kort geding aanhangig is gemaakt zal het college besluiten om de overeenkomst met Kampergeul aan te gaan.

Vragen?

Indien u vragen heeft over het voornemen tot het aangaan van een overeenkomst, dan kunt u zich via e-mail wenden tot Gemeente Bergen, de heer T. Tebarts.  

Publicatie voornemen uitgifte erfpacht landbouwgronden

De gemeente Bergen (L) maakt hierbij bekend dat zij voornemens is om een overeenkomst aan te gaan op grond waarvan de landbouwgronden die zij in eigendom heeft zonder nadere selectieprocedure in erfpacht zullen worden uitgeven aan stichting De Marke Stichting voor Gemeenschappelijk Bos- en Natuurbeheer. 

De gemeente Bergen wil voorop lopen in de transitie van “reguliere landbouw” naar toekomstbestendige landbouw, met oog voor natuur, milieu en een duurzaam verdienvermogen voor agrarische ondernemers. De gemeente wil een voorbeeldrol vervullen door op de landbouwgronden die zij zelf in eigendom heeft te sturen op deze transitie in samenspraak met de agrarische sector. De kennis en expertise die nodig is om samen met agrariërs de transitie naar toekomstbestendige landbouw vorm te geven heeft de gemeente niet zelf in huis. Bovendien wil de gemeente haar landbouwgronden op afstand van de gemeente zetten, zonder volledige zeggenschap te verliezen. Daarom wil zij haar landbouwgronden in erfpacht uitgeven aan een niet commerciële partij die deze kennis en expertise wel heeft, die is ingebed in de lokale Bergense samenleving die de landbouwgronden kan beheren in nauwe samenhang met de natuurgronden die de gemeente in eigendom heeft. De enige partij die daarvoor in aanmerking komt is De Marke Stichting voor Gemeenschappelijk Bos- en Natuurbeheer.

Deze stichting beheert sinds 1996 naar tevredenheid van de gemeente via een erfpachtconstructie de gemeentelijke bos- en natuurterreinen op grond van een erfpachtovereenkomst. Vanwege deze erfpachtpositie is De Marke de enige partij die de door de gemeente gewenste samenhang met de landbouwgronden kan beheren en de transitie naar toekomstbestendige landbouw in samenwerking met de betrokken agrariërs kan vormgeven. Omdat De Marke de enige partij is die aan de door de gemeente gestelde criteria kan voldoen zal de gemeente geen selectieprocedure hanteren voordat zij de overeenkomst aangaat.

Niet mee eens?

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor het aangaan van de erfpachtovereenkomst in aanmerking komt en dat de gemeente niet zonder selectieprocedure een overeenkomst met De Marke mag aangaan, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Limburg. Deze termijn is een vervaltermijn. Indien binnen die termijn geen kort geding aanhangig is gemaakt zal het college besluiten om de overeenkomst met De Marke aan te gaan.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de transitie naar duurzame landbouw of de voorgenomen overeenkomst, dan kunt u zich via e-mail wenden tot Gemeente Bergen, de heer T. Tebarts.