Beoefent u zelfstandig uw beroep? Bent u nu een oudere zelfstandige (55+) en bent u voornemens of gedwongen uw bedrijfsactiviteiten te staken? Als uw inkomen onder het sociale minimum komt, kunt u mogelijk een beroep doen op een IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen.

Van belang is dat u de uitkering aanvraagt vóórdat u uw bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering moet u onvoldoende inkomen hebben om van te leven, gestopt zijn met uw werk als zelfstandige en moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder.
 • U hebt ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest.
 • U voldoet aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
 • De winst uit uw bedrijf mag, samen met eventuele andere inkomsten, de laatste 3 jaar  niet meer dan een vastgesteld maximum hebben bedragen.
 • De gemeente onderzoekt of u met uw bedrijf in de toekomst niet een hoger inkomen kunt verdienen dan een vastgesteld maximum. Bij dit inkomen tellen de inkomsten van uw partner ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, worden op de uitkering gekort.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten

De IOAZ geldt in principe niet voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Bent u een gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige? U kunt dan alleen recht op een IOAZ-uitkering hebben als u:

 • gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (dus voor minder dan 80 procent afgekeurd);
 • op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering ontving;
 • geen recht heeft op een toeslag via de Toeslagenwet omdat u een partner heeft die na 31 december 1971 is geboren;
 • geen kind heeft dat jonger is dan 12 jaar;
 • tenslotte moet u een minimaal aantal uren in het bedrijf werkzaam zijn geweest en mogen de inkomsten van het bedrijf niet te hoog zijn (zie de voorwaarden in de eerste opsomming).

Bij de berekening van de hoogte van uw IOAZ-uitkering telt de gemeente uw eigen vermogen tot een vastgesteld maximum niet mee. Onder eigen vermogen valt ook een eigen huis. Voor aanvullende pensioenvoorzieningen laat de gemeente een vastgesteld bedrag buiten beschouwing. Bij het bepalen van uw inkomen worden inkomsten uit alimentatie, onderhuur en verhuur niet meegerekend, evenmin als de heffingskortingen.

Wat als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben?

Bent u een gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige? U hebt dan recht op een IOAZ-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent voor minder dan 80% afgekeurd.
 • U ontving op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering.
 • U hebt geen recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet, omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren.
 • U hebt geen kind jonger dan 12 jaar.
 •  U bent minimaal een aantal uren in het bedrijf werkzaam geweest en de inkomsten van het bedrijf zijn niet te hoog (zie de voorwaarden in de eerste opsomming).

Wat moet ik doen?

Uw aanvraag dient u in bij de gemeente. Aan de hand van de door u ingeleverde formulieren en alle noodzakelijke bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een IOAZ-uitkering.

Deze beoordeling bestaat uit onderzoek en advisering. De gemeente bekijkt:

 • of u behoort tot de rechthebbenden;
 • of u over andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen), beschikt;
 • of u terecht kunt bij een andere instantie, bijvoorbeeld de bedrijfsvereniging (UWV);
 • of er werk voor u te vinden is;
 • hoe hoog de financiële ondersteuning wordt;
 •  het inkomen van uw partner.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal 13 weken duren (met een vooraf aangekondigde maximale verlenging van 13 weken), gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.