Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Wat kost het?

Voor het behandelen van de aanvraag is € 500,-- verschuldigd. Indien kan worden aangetoond dat de aanvrager blijkens de aangifte inkomstenbelasting in de twaalf maanden voorafgaand aan het indienen van de aanvraag een inkomen heeft genoten ten bedrage van ten hoogste 110% van het wettelijk minimumloon, is het bedrag € 300,--.

U dient het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van de ontvangstbevestiging op de rekening van de gemeente te storten onder vermelding van “Planschade” en uw naam en adres. Bankgegevens: IBAN NL85BNGH0285000926, BIC BNGHNL2G.

Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn is bijgeschreven of gestort dan wordt uw aanvraag conform artikel 6.4, lid 2 Wro niet-ontvankelijk verklaard.

Formulieren

U kunt het aanvraagformulier planschade vinden onder 'openbare documenten'. Verder kunt u het formulier aanvragen bij het KCC, telefoon (0485) 34 83 83 / 14 0485 of via info@bergen.nl. Dit formulier moet u invullen, ondertekenen en opsturen (dat kan ook digitaal met een gescande ondertekende versie). 

U kunt ook een afspraak maken en naar het gemeentehuis komen. Graag dan wel een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Hoe werkt het?

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming planschade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in planschade zijn 2 zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Voor het doen van een melding om planschade dient u een formulier in te vullen (te vinden onder openbare documenten). Bij het KCC, telefoon (0485) 34 83 83 / 14 0485 of via info@bergen.nl, kunt u het formulier aanvragen om planschade te melden. Dit formulier moet u invullen, ondertekenen en opsturen (dat kan ook digitaal met een gescande ondertekende versie).

U kunt ook een afspraak maken en naar het gemeentehuis komen. Graag dan wel een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Aan het indienen van een verzoek tot planschade zijn kosten verbonden. Zie 'Wat kost het'.

Hoe lang duurt het?

 • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
 • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.