Wat is het?

Ontgronding is het afgraven en daardoor verlagen van de bodem. U haalt hierbij een grondlaag weg, zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn zandwinning, waterberging en natuurontwikkeling. Voor het afgraven van de bodem heeft u vaak een vergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Bespreek uw plannen eerst met de gemeente. De gemeente kan u vertellen wie de beheerder is van de bodem die u wilt afgraven. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of Provincie Limburg. Daarna vraagt u de vergunning aan bij de beheerder. Soms hoeft u alleen een melding te doen.

De beheerder maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit besluit ligt ter inzage bij de gemeente. Iedereen kan binnen 6 weken een zienswijze indienen. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan aan waarom niet.

U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat moet ik meenemen?

Bij het aanvragen van een ontgrondingsvergunning geeft u de volgende informatie:

 • Soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres);
 • Hoeveelheid en diepte van de ontgronding;
 • Soort materiaal dat u gaat afgraven;
 • Datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur;
 • Adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar.

Aanvullende informatie 

Voorwaarden

Om een ontgrondingsvergunning te krijgen, voldoet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • De ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan;
 • De eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Melding

Voor de volgende werkzaamheden in de bodem heeft u geen vergunning nodig:

 • Aanleg en onderhoud van watergangen (niet breder dan 15 meter en niet dieper dan 3 meter);
 • Normale werkzaamheden voor land-, tuin- of bosbouw;
 • Het planten en rooien van bomen, struiken of andere gewassen;
 • Bouwen van bouwwerken;
 • Onderhouden of opruimen van bouwwerken, kelders, graven;
 • Boren in de grond;
 • Opruimen van buizen, palen en kabels;
 • Maken, onderhouden of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins en soortgelijke werken.

Schadevergoeding

Als u schade hebt door het afgeven, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning, dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U kunt de schadevergoeding aanvragen bij de instantie die de ontgrondingsvergunning heeft afgegeven, gewijzigd of ingetrokken.