Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Landschapsvisie Maasdal Bergen vast te stellen.

Doel van de landschapsvisie is een doorontwikkeling van het Maasdal naar een aantrekkelijk, vitaal landschap.

Gemeente Bergen wil daarbij zorgvuldig omspringen met de hoge landschappelijke kwaliteit van het Maasdal. Die bestaat onder andere uit de Maasheggen, terras- en steilranden, kwelgeulen, beekdalen, oude wegen en laanbeplantingen. De visie gaat in de toekomst helpen bij het maken van keuzes en dient als inspiratiekader voor beleid. Hierbij blijft het belang van een gezonde agrarische bedrijfsvoering voor de gemeente voorop staan.

De conceptvisie is opgesteld in samenspraak met diverse overheden en organisaties. Vervolgens heeft het concept zes weken ter inzage gelegen. Er zijn ongeveer 50 zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot extra inzicht bij de gemeente over wat er leeft bij betrokken inwoners, bedrijven, organisaties en overheden.

Landschapsvisie is géén concreet plan

Uit veel zienswijzen bleek dat onvoldoende duidelijk was dat het om een visie ging. Bestaande bestemmingsplannen of overeenkomsten blijven geldig. De visie is geen concreet plan, maar een instrument dat richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen in het Maasdal.

Aangescherpte visie

De zienswijzen hadden vaak betrekking op rust en privacy. Gelet op de zienswijzen is de kaart uit de visie aangepast als het gaat om de weergave van wandelroutes. Er is op de aangepaste kaart sprake van een icoontje in de vorm van een wandelaar, in plaats van een route (zoals deze in de concept visie met stippenlijn was aangegeven). Dit icoontje is geplaatst bij Bergen, Aijen en Well.

Daarnaast is opgenomen dat wanneer er daadwerkelijk sprake is van een initiatief, er rekening moet worden gehouden met de privacy.

Ook met betrekking tot stikstof in relatie tot natuur inclusieve landbouw wordt de visie aangepast.

Gemeenteraad neemt besluit

De commissie Ruimte en Economie bespreekt de Landschapsvisie Maasdal Bergen in de vergadering van 14 oktober aanstaande, de gemeenteraad neemt 10 november een besluit.