U kunt uw kans op werk vergroten door bijvoorbeeld een ervaringscertificaat te halen. Of door te werken met behoud van uitkering. Zo zijn er allerlei regelingen die het voor een werkgever aantrekkelijk maken om iemand aan te nemen.

Ervaringscertificaat

Diploma's zijn belangrijk. Ze laten zien wat u kunt en wat u geleerd heeft. Veel mensen hebben in de praktijk een heleboel kennis en ervaring opgedaan, zonder dat ze daar een diploma voor hebben gekregen. U kunt die kennis en ervaring vast laten leggen in een 'ervaringscertificaat'. Dat is een soort diploma. Zo'n certificaat kan handig zijn bij sollicitaties: u kunt ermee laten zien wat u allemaal kunt.

Gaat u een opleiding of cursus doen? Dan kunt u met een ervaringscertificaat vaak een vrijstelling voor bepaalde vakken krijgen.

Niet gratis

Uw contactpersoon bij het UWV of de gemeente kan u helpen met het aanvragen van een ervaringscertificaat. De procedure kost tijd en geld. Meer informatie vindt u op ervaringscertificaat.nl en lerenenwerken.nl/ervaringscertificaat. Ook het ervaringscertificaat zelf kost geld: u betaalt rond de €1500.-. Maar u mag het bedrag aftrekken bij de belastingaangifte.

Uitkering?

Heeft u een van deze uitkeringen van het UWV: Ziektewet, WIA, WAO, Wajong of Waz? Informeer dan bij uw contactpersoon of het UWV het certificaat kan betalen.

Werken met uitkering of subsidie

Lukt het u niet zelf een baan te vinden? Misschien komt dit omdat u niet de juiste opleiding heeft, te weinig werkervaring heeft of niet gewend bent aan een werkritme. Het UWV of de gemeente kan u helpen.

Deze mogelijkheden zijn er. De meeste zijn onderdeel van een re-integratietraject:

 • Een leerwerkstage of proefplaatsing met behoud van uitkering;
 • Een participatieplaats met behoud van uitkering;
 • Een detacheringsbaan of ander gesubsidieerd werk, waarbij de gemeente u uitleent aan een werkgever;
 • Vrijwilligerswerk .

Heeft u een bijstandsuitkering en een beperking waardoor u minder snel kunt werken dan iemand zonder beperking? Dan kan de gemeente loonkostensubsidie geven aan uw werkgever. Uw werkgever komt dan ook in aanmerking voor een no-riskpolis voor u.

Werken op proef

Heeft u een uitkering van het UWV? Dan kunt u een paar maanden op proef gaan werken bij een werkgever. Op die manier kunt u wennen aan het bedrijf en kijken of het werk u bevalt. De werkgever kan bekijken of u geschikt bent voor de baan. U houdt ondertussen gewoon uw uitkering; de werkgever hoeft u dus geen salaris te betalen.

De proefperiode duurt in principe 2 maanden. Maar mensen met een ziekte of beperking kunnen het UWV vragen om een langere proefperiode.

Echte baan

Het werk dat u gaat doen, moet wel een echte baan zijn. En de werkgever moet van plan zijn om u na de proefperiode in dienst te nemen, als u geschikt bent. De eerste maanden kunt u allebei rustig kijken of het bevalt. Na de proefperiode beslist u samen wat u doet: u krijgt een baan met een salaris of u stopt met het werk en houdt uw uitkering. U mag dit trouwens ook al eerder beslissen als het dan al duidelijk is.

Vraag het eerst

U kunt aan uw arbeidsdeskundige of werkcoach vragen of werken op proef iets voor u is. Vraag op welke manier u werken op proef het beste kunt aanpakken. U kunt bijvoorbeeld aan bedrijven vragen of u op proef mag komen werken. Maar u kunt het ook tijdens een sollicitatiegesprek noemen.

Formulier

Heeft u een proefplaats gevonden? Dan moet u dit aan het UWV melden met een speciaal formulier. U kunt het formulier downloaden op uwv.nl. U moet het samen met uw werkgever ondertekenen. Wilt u een proefperiode die langer dan 2 maanden duurt? Dan moet u dit invullen op het formulier.

Veranderingen

Vergeet niet om veranderingen meteen door te geven aan het UWV. Bijvoorbeeld: u stopt met de proefplaats of u krijgt de baan.

Bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering? Ook dan kunt u soms een aantal maanden op proef werken. U houdt uw bijstandsuitkering. Vraag bij uw contactpersoon bij de gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Participatieplaats

Heeft u een uitkering, maar is een gewone baan nog net een stapje te ver voor u? Dan is een participatieplaats misschien iets voor u. Een participatieplaats is een eenvoudige baan voor mensen met een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAZ of IOAW). U krijgt geen salaris voor het werk. De gemeente betaalt uw uitkering gewoon door.

Op de participatieplaats kunt u wennen aan het werk en werkervaring opdoen.

Eenvoudig werk

Het werk op een participatieplaats is eenvoudig. Het mag geen werk zijn waarvoor u eigenlijk een normaal salaris zou moeten krijgen. U kunt het werk op de participatieplaats soms combineren met een cursus of opleiding.

Het werk op een participatieplaats is tijdelijk. U kunt het hooguit een paar jaar doen. Het is de bedoeling dat u uiteindelijk een gewone baan krijgt, of een re-integratietraject.

De gemeente beslist

De gemeente beslist of u op een participatieplaats gaat werken. U bepaalt samen met de de gemeente en met de werkgever welk werk u precies gaat doen. U kunt een premie krijgen als u voldoende uw best doet en u met het werk uw kans op een gewone baan vergroot. U kunt ook zelf om een participatieplaats vragen, maar de gemeente is niet verplicht om u een plaats te geven.

Detacheringsbaan

Detachering wil zeggen dat u in dienst komt van de gemeente of een re-integratieorganisatie en vervolgens uitgeleend wordt aan een bedrijf. De gemeente of de re-integratieorganisatie zendt u uit naar een bedrijf dat een baan voor u heeft. Dit bedrijf gaat u intensief begeleiden. Alleen mensen met een bijstands-, IOAW-, of IOAZ-uitkering kunnen een detacheringsbaan via de gemeente of re-integratieorganisatie krijgen.

Werkervaring

Detachering kan geschikt zijn als het u niet lukt om zelf een baan te vinden. Via detachering doet u werkervaring op en leert u hoe het is om een baan te hebben. Dat maakt het gemakkelijker om daarna zelf op zoek te gaan naar een baan. Maar vaak hoeft dat niet en kunt u blijven bij het bedrijf waar u bent gedetacheerd. De gemeente of de re-integratieorganisatie zoeken de bedrijven daarop uit.

Onderdeel van re-integratie

Detachering is een onderdeel van re-integratie. Het is de bedoeling dat een detacheringsbaan minstens 6 maanden duurt maar niet langer dan 36 maanden. Ook is het de bedoeling dat u minstens 32 uur werkt. Korter of minder werken kan niet, want dan doet u te weinig werkervaring op. U verdient het minimumloon.

Geld voor werkgevers

Een werkgever die iemand aanneemt die moeilijk aan het werk komt, kan geld krijgen. Zit u in zo'n situatie, dan kan het voordelig zijn u aan te nemen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Loonkostensubsidie (LKS)

Bij loonkostensubsidie betaalt het UWV of de gemeente een bijdrage voor uw salaris aan uw werkgever. U krijgt van de werkgever uw volledige loon uitbetaald. Loonkostensubsidie is alleen mogelijk als is vastgesteld dat u een arbeidsbeperking heeft en daardoor minder productief bent.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Loonkostenvoordeel is een bijdrage voor uw werkgever. Die maakt voor u kosten, onder andere voor uw loon en voor werknemerspremies. Als tegemoetkoming voor deze kosten kan uw werkgever voor ieder uur dat u werkt een bedrag ontvangen. Dit kan 3 jaar achter elkaar. Uw werkgever krijgt het geld achteraf van de Belastingdienst.

Wanneer kan uw werkgever loonkostenvoordeel krijgen?

 • U heeft een WIA-, WAO-, Waz of Wajong-uitkering of een arbeidshandicapverklaring, of;
 • U heeft in de maand voorafgaand aan uw werk een uitkering en bent 56 jaar of ouder, of;
 • U heeft een bijstandsuitkering en een arbeidsbeperking waarmee u wel kunt werken, maar minder productief bent. En u valt onder de doelgroep van de banenafspraak.

Uw werkgever heeft van u een doelgroepverklaring nodig om het loonkostenvoordeel te kunnen ontvangen. De gemeente of het UWV geeft de doelgroepverklaring af. 

Voldoet u aan de voorwaarden voor loonkostensubsidie en voor het loonkostenvoordeel? Dan kan uw werkgever beide voor u ontvangen.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel is een tegemoetkoming voor de werkgever die iemand in dienst heeft met een laag loon. Die tegemoetkoming is maximaal €2.000,- per jaar. Uw werkgever kan het LIV voor u krijgen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 23 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd;
 • U verdient gemiddeld per uur minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumuurloon;
 • U werkt minstens 1.248 uur per jaar (dat is gemiddeld 28 uur per week bij 4 weken vakantie per jaar) en u krijgt voor deze uren salaris.

Het loonkostenvoordeel en het lage-inkomensvoordeel kunnen niet gecombineerd worden. Uw werkgever kan kiezen voor de meest gunstige regeling als hij (of zij) voor u op beide regelingen recht heeft.

No-riskpolis

De werkgever kan voor u een no-riskpolis afsluiten. Dan betaalt het UWV het grootste deel van uw salaris als u ziek wordt. De no-riskpolis geldt alleen als een van de onderstaande situaties op u van toepassing is:

 • U heeft een WIA-, WAO-, Waz- of Wajong-uitkering;
 • U heeft ooit een Wajong-uitkering gehad;
 • U heeft door ziekte of beperking problemen (gehad) met het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs in dienst;
 • U heeft een verklaring van het UWV of de gemeente dat u een arbeidsbeperking heeft;
 • U bent voor 8 juli 1954 geboren en heeft langer dan een jaar WW gehad;
 • U valt onder de doelgroep van de banenafspraak.

Proefplaats

Bij een proefplaats mag u met uw uitkering maximaal 6 maanden op proef werken. Uw werkgever hoeft u nog geen loon te betalen. Dit geldt als u een WW-uitkering of een WIA-, WAO-, Waz- of Wajong-uitkering heeft. Ook met een bijstandsuitkering is een proefplaatsing mogelijk. Daarvoor gelden andere voorwaarden.

Loondispensatie

Loondispensatie is een regeling voor mensen die gaan werken vanuit de Wajong. Bij loondispensatie hoeft de werkgever u tijdelijk niet het cao-loon te betalen, omdat u minder aankan dan andere werknemers. De Wajong vult uw lagere loon aan.

Vertel het de werkgever

Niet alle werkgevers weten dat deze voordelen er zijn. U kunt er in het sollicitatiegesprek op wijzen.

Premie voor het vinden van werk

Lukt het u om werk te vinden? Dan kunt u van de gemeente een premie krijgen omdat u gaat werken en geen uitkering meer nodig heeft. U moet wel 27 jaar of ouder zijn en een uitkering van de gemeente ontvangen voordat u aan het werk gaat.

De gemeente mag zelf bepalen wie een premie krijgt. Ze kan u een premie geven als u een gewone baan vindt, maar ook als u gesubsidieerd werk gaat doen of op een participatieplaats gaat werken.

Bijscholen of omscholen met behoud van uitkering

Bijscholen of omscholen met behoud van uw uitkering kan, maar er gelden wel voorwaarden:

 • Zonder de cursus of opleiding kunt u moeilijk werk vinden;
 • De cursus of opleiding mag niet langer duren dan een jaar. Uitzonderingen zijn mogelijk;
 • Laat u zich omscholen, dan moet er - ook op langere termijn - werk te vinden zijn in het beroep.

Is aan al deze voorwaarden voldaan? Dan kunt u de cursus of opleiding waarschijnlijk met behoud van uitkering doen. Bovendien hoeft u niet of minder vaak te solliciteren. Maar: overleg altijd met uw contactpersoon bij het UWV of de gemeente voordat u met een cursus of opleiding begint. U weet dan van tevoren waar u aan toe bent.

Krediet

Om uw cursus of opleiding te betalen, kunt u misschien gebruikmaken van het LevenLangLerenkrediet. Maar het lenen van geld kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Meer informatie vindt u op duo.nl/levenlanglerenkrediet.

Bent u ouder dan 40 jaar? Wilt u een ambacht leren? Via ambachtnederland.nl is het mogelijk om met behoud van uw uitkering de opleiding te volgen. U betaalt wel zelf een eenmalige bijdrage.

Regelingen voor alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders die een opleiding willen volgen, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen via verschillende regelingen. Op Studiemetkind.nl kunt u eenvoudig nagaan welke regelingen dat zijn.