Uitnodiging voor de publieksavonden over vliegbasis De Peel (27-06-2019)

Dit item is verlopen op 22-08-2019.

Defensie stelt een luchthavenbesluit op voor De Peel, omdat het van plan is de vliegbasis te reactiveren. Defensie organiseert twee publieksavonden, op woensdag 26 juni in Venray en op maandag 1 juli in Gemert, om belangstellenden hierover te informeren.

Vanaf 26 juni ligt ook de concept-notitie voor de milieueffectrapportage (MER) ter inzage. In de MER wordt de reactivering van de vliegbasis onderzocht op de gevolgen voor het milieu. Gedurende acht weken kan iedereen op deze notitie reageren.

Inleiding

Defensie moet voor al zijn militaire luchthavens uiterlijk op 1 november 2021 een luchthavenbesluit vaststellen,  ook voor vliegbasis De Peel. Nadat rond 2005 de vliegbases Soesterberg en Twente en marinevliegkamp Valkenburg vanwege bezuinigingen zijn afgestoten, zit Defensie nu krap in zijn ruimte voor vliegactiviteiten. Nu de defensiebegroting weer groeit, nemen ook deze vliegactiviteiten toe, onder andere omdat er meer geld is voor oefenen en trainen. Defensie kan dan ook de geluidsruimte die hoort bij de vliegbasis De Peel niet missen. Daarom heeft Defensie besloten een luchthavenbesluit voor te bereiden, zodat een reactivering van de vliegbasis op termijn mogelijk is. De vliegbasis De Peel zal onderdeel uitmaken van de Luitenant-generaal Bestkazerne, die onderdak blijft bieden aan het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando.  

Het uitgangspunt voor de vliegbasis is de omvang van de huidige geluidszone: het totale gebruik zal niet leiden tot een vergroting van deze zone. Er wordt dus geen extra (geluids)ruimte gevraagd. De maximale variant binnen deze geluidszone komt neer erop neer dat twaalf vliegtuigen zo’n drie keer per jaar in perioden van zes weken vanaf De Peel opereren en daar gedurende die tijd ook gestationeerd zijn. Ook helikopters kunnen gebruik maken van deze geluidsruimte.

Publieksavonden

Defensie organiseert twee publieksavonden, waar een toelichting wordt gegeven op de plannen voor de luchthaven en voor opzet van een milieueffectrapportage en waar vragen worden beantwoord. Ook wordt op deze avonden uitgelegd hoe het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit in elkaar zit, en hoe het publiek en andere belanghebbende partijen daarbij worden betrokken. De eerste publieksavond wordt gehouden op woensdag 26 juni 2019 in hotel Asteria, Maasheseweg 80A, 5804 AD  Venray. De tweede avond wordt gehouden op maandag 1 juli bij Dientje Wijn, Kerkstraat 9, 5421 KX  Gemert. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. 

Luchthavenbesluit

In het luchthavenbesluit worden het terrein van de luchthaven vastgelegd en de activiteiten die op de luchthaven kunnen plaatsvinden en de openstellingstijden van de luchthaven. Ook beschrijft het luchthavenbesluit welke beperkingen gelden voor de omgeving, zoals de geluidszone waarbinnen regels gelden voor de bouw van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen. Ook bevat het luchthavenbesluit beperkingen voor de hoogte van gebouwen en andere objecten in de omgeving van de vliegbasis.  

Voor het luchthavenbesluit wordt een MER opgesteld, dat de milieueffecten van dit plan in beeld brengt. Eerst wordt in de “concept Notitie Reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapport luchthaven De Peel” beschreven welke plannen in de MER aan bod komen. Deze concept-notitie wordt ter inzage gelegd en gestuurd naar de provincies Limburg en Noord-Brabant, de betrokken gemeenten en de adviseurs (waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage), zodat het publiek en de genoemde partijen hierover hun mening kunnen geven.

Waar kunt u de concept notitie inzien?

De concept-notitie is van 26 juni 2019 tot en met 21 augustus 2019 in te zien bij het ministerie van Defensie, Plein 4, 2511 CR Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99), bij het provinciehuis, Limburglaan 10, 6229 GA  Maastricht  en in het gemeentehuis van Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB. Houdt u bij een bezoek rekening met de openstellingstijden. U kunt de concept-notitie ook downloaden op deze pagina.

Voor vragen en opmerkingen kunt u een e-mail sturen.

Hoe kunt u uw mening geven?

Iedereen kan tot en met woensdag 21 augustus 2019 haar/zijn mening geven over de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau door het indienen van een zogenoemde zienswijze. Die kunt u per post sturen naar Ministerie van Defensie, Directie Integraal Beleid MPC 58B, t.a.v. Zienswijze De Peel, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag of per e-mail naar het ministerie van Defensie:

Wat gebeurt er met uw mening?

De ingediende zienswijzen worden, samen met de reacties van de provincies, de gemeenten en de adviseurs, gebruikt om de definitieve notitie Reikwijdte en Detailniveau te maken. Op basis hiervan wordt het Milieueffectrapport voor de militaire luchthaven De Peel opgesteld. Als het MER klaar is, naar verwachting in mei 2020, wordt het samen met het ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage gelegd.

Pagina opties