Opschonen heideterreinen Bergerheide (11-12-2019)

Gemeente Bergen is bezig met het opschonen van de heideterreinen en zandverstuivingen op de Bergerheide.

Hoewel de begrazing van schapen vooral de heideterreinen in goede conditie houden, is onderhoud noodzakelijk.

Verbossing

Opslag van jonge berk en grove den is onvermijdelijk. Op de lange duur leidt dit tot verbossing van de heide, waardoor de bijzondere natuurwaarden en de landschappelijke waarde achteruit gaat. Deze opslag groeit door de stikstofdepositie extra hard.

Inzet paarden

De jonge boompjes worden omgezaagd of gerooid. De grootste worden afgevoerd en verchipt, kleinere boompjes worden in het terrein bij elkaar gelegd en bieden daarmee schuilgelegenheid voor diverse reptielen. Om de bodem te ontzien beperkt de gemeente de inzet van zware machines en wordt het sleepwerk deels met paarden uitgevoerd.

Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Roodbeen Groenvoorzieningen uit Well. Ook Noord Limburgs Groen voert een deel van het werk uit. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden voor het broedseizoen klaar. Het broedseizoen beging 15 maart.

Subsidie

Deze werkzaamheden zijn mogelijk door een subsidie van de provincie Limburg in het kader van de PAS maatregelen. Een subsidie om nadelige effecten van stikstofdepositie in de natuur te verzachten of te compenseren.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Gemeente Bergen via het Klant Contact Centrum, (0485) 34 83 83 of 14 0485. Of stuur een e-mail.

Pagina opties