Maasdal Bergen: ontwikkelen naar een aantrekkelijk en vitaal landschap (19-11-2019)

Het Maasdal Bergen, het gebied tussen de N271 en de Maas, is een uniek gebied.

MaasdalDe afwisseling van ijstijden en warme perioden zorgde voor sterke wisselingen in de stroomsnelheid van de Maas. Hierdoor ontstonden de beroemde Maasterrassen. De eerste vaste nederzettingen ontstonden op de stroomruggen en terrasranden langs de Maas: dicht bij het water, maar net buiten bereik van het hoogwater. Ongeveer halverwege de 19e eeuw ontstond de verharde weg tussen Maastricht en Nijmegen. Uiteindelijk is een landschap ontstaan met maasheggen, terras- en steilranden, kwelgeulen, beekdalen, oude wegen en laanbeplantingen.

Ontwikkelingen

Op dit Maasdal komen veel ontwikkelingen af. Er liggen bijvoorbeeld opgaven voor waterveiligheid, dijkversterking, rivierverruiming, natuur- en landschapsontwikkeling, recreatie en toerisme en gebiedsontwikkeling. “We zijn ons bewust van de hoge landschappelijke kwaliteiten in het Maasdal, daar willen we zorgvuldig mee omspringen.”, aldus wethouder Antoon Splinter. Gemeente Bergen heeft in overleg met overheden en belanghebbenden daarom een landschapsvisie voor het Maasdal ontwikkeld.

Landschapsvisie Maasdal Bergen

Doel van de landschapsvisie is het behouden en versterken van deze landschappelijke kwaliteiten, door richting te geven aan deze ontwikkelingen en ze op elkaar af te stemmen. Gemeente Bergen wil dat het Maasdal zich ontwikkelt tot een aantrekkelijk en vitaal landschap. Een gebied waar iedereen die zich daarbij betrokken voelt, trots op is en kan blijven.

Concept-visie ter inzage

Het concept van deze visie ligt van 14 november tot en met 26 december ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de concept-visie daar inzien tijdens de reguliere openingstijden. De concept-visie is ook digitaal beschikbaar via de bekendmaking. De ingediende zienswijzen gaat de gemeente vervolgens beoordelen en waar nodig wordt de concept-visie aangepast. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de definitieve visie vast.

Pagina opties