Gemeente sluit boekjaar 2018 positief af (03-07-2019)

Dit item is verlopen op 18-08-2019.

Gemeente Bergen sluit het financiële boekjaar 2018 af met een positief resultaat van € 170.000 na resultaat bestemming.

Het was een jaar vol uitdagingen, het college is dan ook trots op dit positieve resultaat en het werk dat de ambtelijke organisatie in 2018 heeft verzet.

Sociaal Domein

Binnen Sociaal Domein is het afgelopen jaar hard gewerkt aan een goede organisatorische basis voor het uitvoeren van de 3D’s. Door een strakke regie was het mogelijk om binnen de vastgestelde financiële kaders te blijven. Meerdere partijen hebben de handen in elkaar geslagen om de beweging op gang te brengen van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag met Positieve Gezondheid als leidend principe. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar op nog meer manieren de zelfredzaamheid, zelfregie en eigen kracht van onze inwoners, de leefbaarheid en sociale cohesie van de samenleving bevorderd.

Ruimtelijk Domein

Naast de reguliere werkzaamheden liepen er ook in 2018 tal van projecten. Bij een aantal daarvan speelde burgerparticipatie een belangrijke rol. We noemen ‘de Week van Hoe ik Bergen zie …’, waarbij we input vroegen voor de Omgevingsvisie en het woonbehoeftenonderzoek, waaruit bleek dat permanente monitoring en evaluatie van de de woningmarkt nodig is voor een juist beeld van de plaatselijke woonbehoeften. Met VerduurSAMEN2030 willen we samen met inwoners en ondernemers een energieonafhankelijke gemeente Bergen realiseren. In 2018 hebben we de Energiewinkel geopend, SDE+ subsidies aangevraagd voor energieprojecten op De Flammert en Energiecoöperatie Afferden. Onderdeel van VerduurSAMEN2030 is het Energielandgoed Wells Meer. Hiervoor is de Structuurvisie en MER vastgesteld, het budget bepaald en vastgelegd.

Bestuur en Financiën

De financiële controle binnen de organisatie is doorontwikkeld, met aandacht voor maand- en kwartaalrapportages. Bij ICT is de veiligheid van systemen verbeterd. Qua dienstverlening is in 2018 een aanzet gemaakt voor een nieuw Dienstverleningsmodel. Vooruitlopend daarop is de telefonische bereikbaarheid van het Klant Contact Centrum verbeterd.

Meer informatie

De jaarstukken 2018 kunt u hier inzien.

Pagina opties