Energielandgoed Wells Meer, op weg naar het bestemmingsplan (10-04-2019)

Dit item is verlopen op 02-05-2019.

Gemeente Bergen (L) heeft de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn. Naast inzet op besparing en kleinschalige energieopwekking wil de gemeente het gebied Wells Meer herontwikkelen tot een energielandgoed om grootschalig energie op te wekken.

Om dit te realiseren, moet gemeente Bergen een bestemmingsplan vaststellen. Onderdeel daarvan is een Milieueffectrapportage (MER). Het MER is een hulpmiddel om de juiste ruimtelijke keuzes in het bestemmingsplan te maken. De eerste stap voor het MER is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

In de NRD staat binnen welke kaders het onderzoek naar milieueffecten gaat plaatsvinden. De NRD beschrijft ook de procedure, de onderzoeken, het beoordelingskader en de wijze van participatie/inspraak. Daarnaast raadpleegt de gemeente actief instanties en bestuursorganen. Raadpleging betekent het inwinnen van advies over welke effecten moeten worden bekeken in het MER (reikwijdte) en op welke wijze de effecten moeten worden onderzocht (detailniveau). Ook vraagt gemeente Bergen advies aan de landelijke Commissie m.e.r.

Ontwerpmodellen

Onderdeel van de NRD zijn de volgende mogelijke ontwerpmodellen voor het Energielandgoed:

  1. ‘Productiegericht’ (zo kosteneffectief en snel mogelijk realiseren van zo veel mogelijk duurzame energie met bewezen technieken en een minimaal ruimtebeslag);
  2. ‘Ingepast’ (accent op de landschappelijke inpassing van duurzame energie);
  3. ‘Innovatief’ (accent op innovatie, educatie en ‘exposure’: het landgoed als (inter)nationaal boegbeeld van de energietransitie).

De modellen kennen allemaal een eigen accent, maar ieder model bestaat uit dezelfde basiselementen die de gemeenteraad in december 2018 heeft vastgesteld. De NRD bevat een voorstel op hoofdlijnen voor de uitwerking van de drie modellen. Verdere uitwerking volgt de komende maanden met de input van inwoners en belanghebbenden. Uiteindelijk kiest de gemeente welk model de voorkeur krijgt.

Milieueffectrapportage

De volgende stap is het opstellen van het feitelijke MER. Hierin staan de verwachte milieueffecten. Het MER wordt uiteindelijk, samen met het bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer, ter visie gelegd. Ook bij dit proces vraagt gemeente Bergen advies bij de landelijke Commissie m.e.r..

Natura 2000-gebied Maasduinen

Vanwege de nabijheid van het Natura 2000-gebied Maasduinen en mogelijk (significant) negatieve effecten op dit gebied, wordt een passende beoordeling opgesteld. Deze beoordeling zal in een afzonderlijk traject worden opgesteld en in het MER worden opgenomen.

Inspraak / Zienswijze / Informatiemarkt maandag 15 april

De concept-NRD ligt van 4 april tot en met 1 mei 2019 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Ook tijdens de informatiemarkt in het gemeentehuis op maandag 15 april van 19.30 - 21:30 uur kunt u het NRD inzien en / of een zienswijze indienen. U kunt de digitale stukken bekijken via de website van Energielandgoed Wells Meer of hieronder downloaden. 

Een ieder kan tot en met 1 mei 2019 een zienswijze indienen. Deze zienswijze mag alles bevatten, maar specifiek wil de gemeente graag uw reactie op de volgende vragen:

  • Welke onderzoeksthema’s mist u in de NRD of zou u specifieker onderzocht willen hebben?
  • Welke onderdelen (bouwstenen) uit de ontwerpmodellen spreken u het meeste aan en waarom?
  • Welke onderdelen (bouwstenen) uit de ontwerpmodellen spreken u het minst aan en waarom?

De ontvangen inspraakreacties en adviezen kunnen voor de gemeente aanleiding zijn om de NRD aan te passen. Na vaststelling bevat de NRD, samen met de inspraakreacties en adviezen, de richtlijnen voor de op te stellen milieueffectrapportage.

U kunt reageren:

  • Via e-mail
  • Schriftelijk naar Postbus 140, 5854 AX Bergen L, onder vermelding van ‘Wells Meer’.

Informatiemarkt in het gemeentehuis

Meer informatie over de informatiemarkt op maandag 15 april leest u hier.