De gemeenteraad neemt officiële besluiten tijdens de raadsvergadering. De raadsvergaderingen zijn ongeveer één keer per maand op dinsdagavond. Daarnaast zijn er voorbereidende vergaderingen (commissievergaderingen) en informatieve bijeenkomsten.

De voorbereiding voor de raadsvergadering vindt op verschillende manieren plaats:

  • Raadsleden informeren zich via hun eigen netwerk en contacten en overleggen binnen de fractie;
  • Fractieoverleg: op basis van de alle verzamelde informatie formuleren de fracties hun standpunt en of zij aanpassingen zouden willen zien;
  • Debat: de vertegenwoordigers van de fracties geven aan wat zij van het voorstel vinden. Door onderling vragen te stellen wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen. Eventuele amendementen (voorgestelde aanpassingen aan het voorstel) en moties (oproepen aan het college over de uitvoering) kunnen hier worden aangekondigd;
  • In de raadsvergadering wordt officieel besloten over (eventueel aangepaste) voorstellen.

Vergaderingen

  • De vergaderagenda van de raads- en commissievergaderingen vindt u op Notubiz. Hierin staan de vergaderdata, de agenda's en de bijbehorende stukken.
  • U kunt de vergaderingen bijwonen als publiek, tenzij anders vermeld. Ook kunt u deze vergaderingen live volgen. Eerdere vergaderingen kunt u terugluisteren.
  • Wat er is besloten tijdens de vergaderingen, leest u in de besluitenlijsten.

Bijeenkomsten en werkbezoeken

Naast de officiële vergaderingen zijn er bijeenkomsten en werkbezoeken om raadsleden te informeren over ontwikkelingen of specifieke thema’s.