• In de programmabegroting staat de prognose van de uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) die het komend jaar gaan plaatsvinden.
  • De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en jaarrekening en zijn een instrument voor verantwoording en analyse van het college.
  • In de kaderbrief schetst het college de inhoudelijke en financiële overwegingen die de kaders vormen voor het samenstellen van de begroting, die het college aan de gemeenteraad voorlegt.