Waterschap Limburg werkt in Nieuw Bergen aan een dijkversterkingsproject. De stukken liggen ter inzage en er is een online spreekuur.

Sjoerd Haitsma (links) en Ralph Gaastra

In deze Kijk achter de Dijk video geven de omgevingsmanagers u meer informatie over het project en de huidige stand van zaken.

Het project zit aan het eind van de planuitwerkingsfase. Omgevingsmanager Sjoerd Haitsma vertelt dat ze de afgelopen tijd, samen met direct betrokkenen en grondeigenaren, de precieze afmetingen en ligging van de dijk bepaald hebben.

Nieuwe omgevingsmanager

Nu het Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage ligt en het project richting de realisatiefase gaat, vinden er veranderingen binnen het team plaats. Ralph Gaastra stelt zich graag voor als nieuwe omgevingsmanager voor de uitvoeringsfase. Welke werkzaamheden Ralph het eerste oppakt in Nieuw Bergen en hoe de planning er verder uitziet, ziet u in deze Kijk achter de Dijk.

Ter inzage

Het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Nieuw Bergen ligt tot en met 22 april 2021 ter inzage. U kunt het digitaal inzien op de website van Overheid.nl. Daarnaast kunt u de stukken inkijken bij de provincie Limburg en gemeente Bergen. Hiervoor dient u wel eerst een afspraak te maken.

Tijdens de ter inzage periode kan iedereen formeel op de stukken reageren met een zienswijze.

Meer informatie of vragen?

Meld u dan aan voor een online spreekuur op dinsdag 30 maart tussen 15.00 tot 20.30 uur. Of kijk op de website van Waterschap Limburg.

Er is een video over Dijkversterking Nieuw Bergen die u via Youtube-kanaal van Waterschap Limburg kunt bekijken.

Meer informatie over de dijkversterking in Nieuw Bergen leest u op de website van Waterschap Limburg.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterkingen bij Nieuw Bergen maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Voor Limburg betekent dit dat er de komende jaren 115 km van de circa 180 km keringen versterkt moeten worden om de inwoners van Limburg zo goed mogelijk te beschermen tegen hoogwater. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.