Hoogwater

De rivier de Maas stroomt aan het westen langs de gemeentegrens en daarmee ligt een gedeelte van de gemeente Bergen in de uiterwaarden van de Maas. Als deze rivier buiten haar oevers treedt, kan dit gevolgen hebben voor mens en dier.

Informatievoorziening

Via deze pagina houden we u tijdens hoogwater op de hoogte over de veiligheid en de maatregelen voor mens en dier.
Daarnaast ontvangen de bedreigde gebieden tijdens hoogwater huis-aan-huis een bewonersbrief met actuele informatie. Is huis-aan-huis verspreiding niet (meer) mogelijk, dan zijn de brieven verkrijgbaar bij de noodopvangposten en de pendelwagens.

Crisiscentrum

Bij hoogwater wordt een crisiscentrum ingericht in de brandweerkazerne, De Flammert 1026, 5854 NA Bergen L. Dit is voor noodsituaties tijdens hoogwater 24 uur per dag bereikbaar, telefoon (0485) 34 85 21.

Hoogwatercheck

Wat zijn de gevolgen van hoogwater van de Maas voor uw woning of bedrijf? En wat zouden de gevolgen zijn als er geen dijken of kades waren?
Dat kunt u zien bij de Hoogwatercheck op de website van Overstroom ik. Deze website is een initiatief van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Veiligheidsregio’s, de Waterschappen en het Deltaprogramma. Vul uw postcode in en kijk naar de gevolgen. U kunt kiezen tussen verschillende hoogwatersituaties en kaarten en/of luchtfoto's.

Voorzorgsmaatregelen

Wordt uw woning door het hoge water bedreigd? Breng uw spullen dan tijdig in veiligheid. Denk hierbij ook aan uw auto. Als het water uw woning bedreigd, zijn de volgende maatregelen aan te raden:

  • plaats meubilair op blokken;
  • verwijder vloerbedekking (voor zover mogelijk);
  • verwijder elektrische en waardevolle apparatuur uit bedreigde kelders.

De maatregelen die u treft om de schade te beperken, zijn mede bepalend voor de hoogte van de eventuele schadevergoeding achteraf.

Aandachtspunten

  • Het is verboden op de Maas en de ondergelopen gebieden te gaan spelevaren. Dit kan levensgevaarlijke situaties opleveren;
  • Activiteiten en evenementen die tijdens hoogwater worden gehouden, kunnen worden uitgesteld of afgelast. Denk aan kerkdiensten, weekmarkt, ophalen van huisvuil en postbezorging;
  • De wegen in de overstroomde gebieden worden tijdens hoogwater afgesloten. Op deze pagina kunt u tijdens hoogwater zien welke wegen zijn afgesloten.

Bij een parkeerverbod is de wegsleepregeling voor foutparkeerders van toepassing.

Waterstanden

Voor de actuele informatie over de waterstanden kunt u terecht op de website van Rijkswaterstaat.

Pagina opties