Hoe werkt de gemeente

Burgemeester en wethouders

Samenstelling college van burgemeester en wethouders, besluitenlijsten collegevergaderingen, coalitieakkoord.

Link naar pagina College

Ambtelijke organisatie

Secretaris/Algemeen Directeur, Managementteam, Afdelingen en de Buitendienst

boxlink ambtelijke organisatie

Gemeenteraad en commissies

Wie zitten er in de raad, commissies, presidium, taken, vergaderschema, raadsinformatiebrieven (RIB).

boxlink naar gemeenteraad

Huisregels

Binnen gemeente Bergen (L) wordt iedereen geacht zich aan de huisregels te houden. 

boxlink naar huisregels

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad in zijn taken. 

boxlink naar griffie

Wet- en regelgeving

Overzicht van alle verordeningen en lokaal beleid van de gemeente.

boxlink verordeningen en regelgeving

Pagina opties