Gemeentebericht 114, 30 april 2020, Voorontwerp bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer

Gemeentebericht 114, 30 april 2020, Voorontwerp bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer

Burgemeester en wethouders van Bergen maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer voor eenieder ter inzage ligt.

Voor welk gebied is dit?

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen Nationaal Park De Maasduinen, De Wezerweg, De Duitse grens en de Kevelaarsedijk in Well (L).

Wat is er gewijzigd?

In het huidige geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2018” heeft het gebied voornamelijk een agrarische bestemming. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van Energielandgoed Wells Meer. Een gebied waar duurzaam energie wordt opgewekt en ruimte is voor informatie, bedrijvigheid, educatie, natuur en recreatie.

Waarom dit bestemmingsplan?

Aanleiding voor het opstellen het bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer is de gemeentelijke ambitie om in 2030 een energieonafhankelijke gemeente te zijn. Dit willen we bereiken door energie op te wekken en te besparen. In de structuurvisie uit 2018 hebben we het gebied Wells Meer aangewezen als een gebied waar we grootschalig duurzame energie willen gaan opwekken. Hiermee denken we minimaal 50% van onze energiedoelstelling te kunnen behalen. In het bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer maken we de realisatie van het Energielandgoed mogelijk. Het Energielandgoed bestaat uit diverse onderdelen:

  • Zonnevelden in diverse hoogtes en dichtheden;
  • 4 Windturbines;
  • Een energieboulevard met ontsluitingsweg en bebouwingsmogelijkheden voor een bezoekers/educatiecentrum, bedrijvigheid en testvelden voor bijvoorbeeld dubbel ruimtegebruik;
  • Natuur en recreatieve routes.

Stukken inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 30 april 2020 voor 6 weken ter inzage.

Bij het voorontwerpbestemmingsplan horen diverse bijlagen waaronder een Milieueffectrapportage.

Waar kan ik het voorontwerp bestemmingsplan vinden?

Alle stukken kunt u op de volgende manier raadplegen:

  1. Via de website van Energielandgoed Wells Meer
  2. Bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt hier in verband met de coronamaatregelen alleen op afspraak terecht.

Hoe kan ik reageren?

U kunt tijdens de inspraakperiode van 6 weken (donderdag 30 april t/m woensdag 10 juni)  uw inspraakreactie indienen met betrekking tot dit voorontwerp bestemmingsplan:

  • Schriftelijk t.a.v. Burgemeester en wethouders van Bergen, Postbus 140, 5854 AX Bergen onder vermelding van “Wells Meer”;
  • via een e-mail;
  • Mondeling (op afspraak).

Vragen

Voor vragen, opmerkingen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefonisch bereikbaar via nummer (0485) 34 83 83.

Pagina opties