Het college van B en W in de gemeente Bergen bestaat uit burgemeester M.H.E. (Manon) Pelzer, wethouder C.E.M.G.T. (Claudia) Ponjee, wethouder drs. A. (Antoon) Splinter en wethouder F.J.R. (Frans) Pekema. Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente.

Op de samengestelde foto van links naar rechts: wethouder Claudia Ponjee, wethouder Frans Pekema, burgemeester Manon Pelzer, wethouder Antoon Splinter en secretaris / directeur Bert Timmermans

Wethouders

De raad kiest aan het begin van een nieuwe zittingsperiode de wethouders. Maar de wethouders zijn géén lid van de raad. De gemeenteraad kan de wethouders ontslaan.

Functie en taken

Burgemeester en wethouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor:

  • Herijking Visie Bergen 2030
  • Subsidiebeleid
  • Bezuinigingen Programma 1 Samenleving

De overige taken hebben burgemeester en wethouders onderling verdeeld. Ieder houdt zich met een bepaald stukje van het bestuur bezig, de portefeuilles. De portefeuilleverdeling is als volgt:

Het college blijft als geheel verantwoordelijk voor alle taken, behalve de taken die wettelijk bij de burgemeester thuishoren. Het college bestuurt met andere woorden collegiaal. Het college van B en W bereidt veel raadsbesluiten voor en voert deze voor een deel ook uit. Het college is verantwoording schuldig aan de gemeenteraad.

Burgemeester

De burgemeester wordt op voordracht van de raad door de Kroon (de Koning en de ministers) benoemd. De Kroon benoemt de burgemeester voor een periode van zes jaar en deze benoeming kan telkens voor eenzelfde periode worden verlengd. De burgemeester is vertegenwoordiger van de gemeente bij officiële gelegenheden.

Naast voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, heeft de burgemeester een aantal wettelijke taken:

  • Verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid;
  • Belast met het gezag over de politie, voor zover het gaat om de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening. De bevoegdheden gaan ver als het gaat om (het gevaar van) ordeverstoringen en bij rampen. In zulke situaties kan de burgemeester bevelen geven voor de handhaving van de orde of het beperken van een dreigend gevaar. De burgemeester is ook opperbevelhebber van de brandweer.

Vergadering college van burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders vergaderen een keer per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar de meeste besluiten wel. U kunt deze opvragen bij het Klant Contact Centrum en inzien bij de notulen van de vergadering.

Spreekuur

Het college heeft elke eerste maandag van de maand spreekuur op afspraak.