Heeft u geen aanvullende zorgverzekering of vindt u deze te duur? Heeft u een laag inkomen? Kunt u geen gebruik maken van een collectieve regeling? De gemeente Bergen en Zorgverzekeraar VGZ hebben hier samen afspraken over gemaakt. De gemeente Bergen geeft inwoners van de gemeente Bergen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm de mogelijkheid om met korting een goede zorgverzekering af te sluiten.

Hoe werkt het?

  • U moet inwoner zijn van de gemeente Bergen
  • Uw inkomen mag maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn; de hoogte van deze norm is afhankelijk van uw woon- en gezinssituatie
  • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 6.225,- voor een alleenstaande en € 12.450,- voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden.(normen 1 juli 2020). Bij deze regeling wordt de waarde van uw eigen woning in principe buiten beschouwing gelaten.

Wat moet ik doen?

Indien u niet bij het VGZ verzekerd bent kunt u alleen in het najaar (vanaf medio november) een aanvraag voor het volgende kalenderjaar indienen. Inwoners die wel verzekerd zijn bij het VGZ kunnen ten alle tijden overstappen naar de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM). Inwoners die al gebruik maken van de CZM, krijgen automatisch bericht van de gemeente. U kunt (telefonisch of fysiek) bij het Klant Contact Centrum een aanvraagformulier voor collectieve zorgverzekering minima aanvragen.

Procedure
Nadat u het volledig ingevulde formulier met de bewijsstukken in bij de gemeente heeft ingeleverd, beoordeelt de gemeente vervolgens of u toegelaten kunt worden tot de collectieve zorgverzekering voor minima van de gemeente Bergen.

Besluitvorming
De hele procedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

Wat moet ik meenemen?

  • geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
  • de laatste loonstrook / uitkeringsspecificatie(s) van het huidige netto (gezins-)inkomen per maand
  • (bank-)afschriften vermogen op datum aanvraag;
  • kopie van de polis van de huidige zorgverzekering.

Aanvullende informatie

Samen met de regiogemeenten in Noord Limburg is een aantrekkelijk pakket afgesproken met Zorgverzekeraar VGZ, de Zorg Compleet Verzekering. Daarin zitten ook extra vergoedingen. Bijvoorbeeld voor tandartskosten, de aanschaf van een bril en fysiotherapie.

Het pakket heet ‘Zorg Compleet Aanvullende Verzekering’. Met dit pakket beschikt u over een goede zorgverzekering. U hoeft daarbij geen extra bijzondere bijstand bij de gemeente aan te vragen voor medische kosten. Bovendien is ook de premie aantrekkelijk. De gemeente geeft een korting op de premie. De hoogte van de premie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.